تکنولوژی

گزارش اينترنتى سال 2000دانشگاه UCLA بخش نخست

بخش مقاله ITiran – در اولين گزارش UCLA از اينترنت ، نگاهى به آينده ديجيتال ، به شما خوش آمدميگوييم . اين پروژه كه بمدت چهارسال برنامه ريزى شده و اينك نتايج 9 ماهه اول آن ، شامل تحقيقات ميدانى ، اطلاعات جمع آورى شده و تحليل ها ، عرضه ميشود ، بعنوان آزمونى جامع براى مقايسه سال به سال اثرات وجودى اينترنت بنا نهاده شده است . هدف ما نشان دادن چگونگى تاثير اينترنت بر اعتقادات ورفتارهاى اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى ، ازطريق سنجش عادت ها ، ارزش ها ومعيارهاى اخلاقى كاربران وناكاربران اينترنت است.
مامعتقديم كه تحقيق حاضر وتحقيقات وابسته به آن درسطح دنيا ، شاخصى براى سنجش تاثيرات جهانى اينترنت در وسيع ترين ابعاد ايجاد خواهد كرد . اينترنت نمايانگر مهم ترين پيشرفت هاى فنى نسل ماست . تاثيرات آن ممكن است حتى از تاثيرات مشابه تلويزيون نيز فراتر برود و شايد پس از چند دهه ، تاثيراتى هم سنگ با اختراع چاپ ازخود باقى گذارد . ما اميدواريم كه يافته هاى ما درمورد اينترنت ، وسيعا در سياست گذارى هاى حكومتى ، برنامه ريزى هاى شركتها ومطالعات اجتماعى وفرهنگى ، موثر و ذيمدخل باشد . براى شروع اين پروژه ، اگر مايل واميدواريم كه اينترنت را درهمان حال كه رشد وتكامل مى يابد عميقاّ بشناسيم ، زمان حاضر اهميت فراوانى دارد . اگر چنين تحقيقاتى درحوالى سالهاي1940 ، زمانى كه تلويزيون رشد وگسترش مى يافت درمورد آن انجام مى شد ، اطلاعات بدست آمده كمك فراوانى به سياست گذاران ، كارگزاران وسائل ارتباط جمعى ونهايتاّ تاريخ نويسان مى كرد تا درك و نگرشى عميقاّ ارزشمند نسبت به اين مساله كه چگونه ارتباط جمعى دنيا را تغيير داده ومتحول كرده است ، بدست آورند .
هدف ما، تضمين اين نكته است كه پروژه اينترنتى UCLA وگزارشات سالانه آن ، از موقعيت هايى كه درمورد تلويزيون از آن ها غفلت شد ، برخوردارشود . به اين صورت قادر خواهيم بود اثرات اينترنت را درحين رشد آن بصورت بهترى درك كنيم نه آنكه پس ازكمال يافتن وشكل گيرى كامل آن ، برآن چه واقع شده ، تفسير بنويسيم . ( براى دسترسى به متدهاى بكاررفته دراين پروژه ، صفحه 49 را ببينيد) .
براى رسيدن به اين هدف، ما2096 خانوار را درسراسر آمريكا مورد بررسى قرار داديم و كاربران و اكاربران اينترنت را مقايسه كرديم . درطول تحقيق ، هرسال باهمان افراد تماس خواهيم گرفت تا روشن شود كه نقش تكنولوژى اينترنت در زندگى آنان كه همچنان به كاربرى اينترنت ادامه داده اند ، آنانى كه كماكان در زمره ناكاربران باقى مانده اند و كسانى كه از غيركاربر به كاربر تبديل شده اند ، چگونه تغيير وتحول يافته است . ماهمچنين به تغييراتى كه براثر تغيير روش كاربران دائمى ، ازمودم به ارتباط ماهواره اى حادث خواهد شد ، توجه خواهيم داشت . ( توجه كنيد كه خانواده ها مركز توجه ما خواهند بود . جالب ترين مساله براى ما تغييرات درخانواده هاست ولى درعين حال به اين نكته توجه خواهيم داشت كه چگونه اينترنت بر بسيارى ديگر ازعرصه هاى زندگى نيز اثرخواهد گذاشت .)
اين پروژه ، منحصر و محدود به روش معينى ازدسترسى به اينترنت نخواهد بود . همچنان كه متدهاى جديد دسترسى همچون متدهاى بدون سيم يا ساير متدهايى كه اكنون ناشناخته اند، ابداع مى شوند ودردسترس قرارمى گيرند ، پروژه آنها را پوشش خواهد داد.همچنين پروژه به اشكال كنونى اينترنت محدود نخواهد بود وتمامى مسيرهاى آتى تكنولوژى onlineازجمله آنها را كه هم اكنون شناخته شده نيستند ، مورد نظارت وبررسى قرار خواهد داد .

علت انتخاب گزارش جامع درمورد اينترنت .
هم اكنون ما شاهد مطالعات ديگرى هستيم كه اينترنت را از منظر تجارت و كسب وكار ، سياسى يا آكادميك مورد بررسى قرارمى دهند. پروژهUCLA ، با پروژه هايى از اين نوع تفاوت اساسى دارد زيرا

پروژه UCLA تاثيرات اجتماعى اينترنت را مورد توجه قرار مى دهد .
اغلب مطالعات در مورد اينترنت ، به فراهم آوردن اطلاعاتى از قبيل آنكه چه كسانى online هستند، به چه مدتى ، در اين مدت آنها چه مى كنند ، و… محدود مى شود . پروژه اينترنتى UCLA نيز چنين اطلاعاتى را فراهم مى كند.ولى پس ازآن ، تاثيرات كاربرد تكنولوژى onlineرا مورد بررسى قرار مى دهد واين كاربردها رابه طيف وسيع عادت ها و رفتارها، مرتبط مى كند . تحقيق UCLA، اولين پروژه اى است كه بصورت جامع ، تغييرات در طيف وسيعى از رفتارها ، عادات ، ارزش ها ومعيارهاى اخلاقى را مورد توجه قرارميدهد .

توجه يكسان به كاربران وناكاربران اينترنت.
ساير تحقيقاتى كه درمورد اينترنت انجام مى شود ، تقريبا بصورت انحصارى بر كاربران اين تكنولوژى متمركز مى شوند . يكى از هدف هاى بنيانى پروژه اينترنتى UCLA شناسايى چگونگى تفاوت رفتار و نگرش كاربران اينترنت وناكاربران آن است . تغييرات در رفتارها و نگرش هاى افرادى كه هم اكنون كاربر اينترنت نيستند ولى به كاربران آتى خواهند پيوست و آنهايى كه فعلاّ براى ارتباط ازمودم استفاده مى كنند ودر آتيه از روشهاى ماهواره اى سود خواهند جست ، به ويژه مهم خوهدبود .

اطلاعات سالانه
درحاليكه بررسى هاى يك نوبته به سوى مسائل و ديدگاههاى ويژه اينترنت هدايت شده است ، پروژه اينترنتى UCLA، بصورتى جامع تاثيرات اين تكنولوژى ارتباطات را در طول دوره چند ساله وحتى به شكلى آرمانى در طول زندگى نسل فعلى، مورد بررسى قرار خواهد داد . تيم تحقيق ، يك هسته نمونه پاسخگويان را با حداقل تغييرات ممكن بوجود خواهند آورد و مورد بررسى قرار خواهند داد تا تغييرات كوتاه مدت و بلندمدت را در رفتارها، شيوه زندگى وچگونگى كاربرد اينترنت را در اين گروه ثبت كنند .

تلاش درسطح جهانى
مركز سياست هاى ارتباطات UCLA كه پروژه جهانى اينترنتى را بوجود آورده وسازمان داده است. اين پروژه شامل پروژه اينترنتى UCLA وپروژه هاى مشابه در سايركشورهاى جهان است. از طريق اين گروه كارى متشكل از شركائى درتمام جهان ، پروژه جهانى اينترنتى قادر خواهد بود. تغييرات مرتبط با اينترنت را دركشورهاومناطق مختلف مورد مطالعه قرار دهد. نتايج اين تحقيق نمايانگر تصويرى جهانى از تغييرات مرتبط با اينترنت خواهد بود .
اولين سال پروژه جهانى اينترنت بركشورهاى ايالات متحده ، هنگ هنگ ، ايتاليا ، ژاپن ، سنگاپور ، سوئد و تايوان متمركز خواهد بود و درسال2001 آغازمى شود . سپس اين پروژه به پانزده كشور ديگر از جمله چين ، استراليا، آلمان، فرانسه، انگلستان، مجارستان ، فنلاند ، روسيه، هند ، برزيل، گسترش خواهد يافت .

يكى از اهداف بنيانى گزارش اينترنتى UCLA ، ايجاد ارتباط با تصميم گيران درسطح دولتها وصنايع بخش خصوصى است كه قادرند برمبناى يافته هاى اين تحقيق ، سياست گذارى كنند.
درتمام مدتى كه پروژه برنامه ريزى مى شد ، هدف ما جلب مساعدت وپشتيبانى آن گروه سازمانهاى عمومى وخصوصى بودكه اميدوارى زيادى وجود داشت كه كاربران بعدى نتايج تحقيقات ماباشند . ما آتحاد بى سابقه اى را ازشركتهايى كه بسيارى از آنها رقباى مستقيم يكديگر بودند وتعدادى از بنيادها بوجود آوريم . ازجمله بنياد ملى علوم ، آمريكا آنلاين ، مايكروسافت ، دسنى ، سونى ، وريزون ، پاسيفيك بل ، دايرك تى وى ، مريل لينچ ، موسسه مشاوره اندرسون و سازمان ملى تلويزيون كابلي.
ما اميدواريم نتايج ويافته هاى كارى كه براى درك چگونگى تغيير تحول جهانى به وسيله اينترنت انجام مى دهيم ، بتواند اطلاعات ارزشمندى به شما ارائه كند.

دكترجفرى – آى – كول
مديرمركزسياست هاى ارتباطاتUCLA بنيان گذاروسازمان دهنده پروژه جهانى اينترنت

اينترنت: تكنولوژى معرف يك نسل
در1969، تصوراينكه يك طرح آزمايشى خام وابتدايى درزمينه تبادل اطلاعات ازطريق كامپيوتر كه در UCLA وساير موسسات تحقيقاتى شروع شده بود ، بتواند روزى درآن حد گسترش يابد كه بعنوان تكنولوژى معرف يك نسل تلقى شود ، غيرممكن مى نمود . اكنون ، 31 سال پس ازاتفاقاتى كه به بوجودآمدن اينترنت انجاميد و درحالى كه ماهزاره جديد را آغاز مى كنيم ، اين تكنولوژى به ابزارى تبديل شده است كه سريعترين ميزان رشد را درعرصه ارتباطات الكترونيك داراست . اينترنت در زمينه فراهم آوردن قدرت ارتباطى بيشتر ، خريد وتجارت الكترونيكى ودسترسى به علوم واطلاعات، داراى توان بالقوه اى بيش ازفن آورى هايى همچون چاپ و امكانات ارتباطى الكترونيك است.

شگفت انگيزترآنكه بيشترين ميزان رشد اينترنت دركمتراز7سال به وقوع پيوسته است . در ژانويه 1994 زمانى كه اولين كنفرانس (ابر بزرگراه اطلاعاتى) به ميزبانى مركز سياست هاى ارتباطات UCLA ، آكادمى علوم وهنرهاى تلويزيونى ومعاون رئيس جمهورى آقاى ال گور برگزارشد ، اينترنت با زندگى روزمره آمريكائيان ارتباط فورى كمى داشت . عليرغم تاكيدات زياد دركنفرانس در مورد آينده اينترنت ، براى بسيارى ازكاربران كامپيوتر، تكنولوژى online ، فقط امكانى فرعى و به تبع آن كم اهميت بنظر مى رسيد كه چيز زيادى به فوايد اساسى يك كامپيوترPC نمى افزود . اين پيش بينى كه اينترنت تبديل به ابزار مبادله اى قدرتمندى براى تجارت ، آموزش ارتقاى فرهنگ وارتباطات شخصى خواهد شد ، براى اكثر آمريكائيان ، اگرهم جذابيتى داشت ، بهرحال موضوع بحث كم جاذه اى بود .

تاسال1997 چيزى درحدود19ميليون آمريكائى درحال استفاده از اينترنت بوده اند . درعرض يك سال اين رقم سه برابرشد ودرسال1999 به يكصدميليون نفررسيد .
حتى پس از5سال رشد انفجارى تقاضاهاى جديد براى اينترنت درحدبالايى باقى مانده است. درسه ماهه اول سال2000 بيش از5 ميليون آمريكائى به دنياى online پيوسته اند ، حدود55000 نفر در روز ، 2289 نفر درهرساعت و38 نفركاربرجديد درهر دقيقه .
سرعت افزايش پوشش دهى وهمه گيرشدن اينترنت ، نشان دهنده سرعت بيشتر پذيرش ودرك عمومى از تكنولوژى online است . كلمه اينترنت قبل ازسالهايى ميانى دهه80 اساساّ ناشناخته بود . درسال1990 اين كلمه درتمام رسانه هاى اصلى آمريكائي346 بار تكرارشده است . در1995 تعداد دفعاتى كه در رسانه هاى اصلى آمريكايى به اينترنت ارجاع داده شد ، به 70944 بار افزايش يافت . در1997 اين تعداد به219866بار رسيد وسپس در1999 به529343 بار ودرسه فصل اول سال2000 به 700000 بار بالغ گرديد .

تكنولوژى كه اينترنت متكى به آن است ، با سرعتى ( ويروس وار) رشد مى كند . ظرفيت اينترنت براى جابجائى اطلاعات هرصد روز يكبار دو برابر مى شود . اوائل سال جارى (2000) تعداد مدارك قابل شناسايى نگهدارى شده در اينترنت، ازيك ميليار مورد فراتر رفت . درهر24 ساعت محتواى اطلاعات موجود شبكه جهانى بيش از2/3 ميليون صفحه جديد و715000 تصوير افزوده مى شود . در اوخر سال گذشته تعداد مراجعات به صفحه هاى آمريكايى موجود درشبكه جهانى ، از يك ميليارد مراجعه در روزگذشت .
پست الكترونيكى، كه شايد اساسى ترين سرويس online مورد استفاده باشد ، همچنان به رشدى فراتر از تمام انتظارات ادامه مى دهد و باچنين رشدى سئوالات جديد وبديعى دراين مورد كه ارتباطات بين افراد وشيوه هاى تجارى چگونه درحال تحول هستند ، ايجاد مى كند . تعداد صندوق هاى پستى الكترونيك درسطح جهان درسال1999 با جهش84 درصدى به رقم570 ميليون رسيد . درحاليكه درسال1998 اداره پست ايالات متحده آمريكا 101 ميليارد محموله پستى را تحويل داد ، تخمين زده مى شود كه درهمان سال 4 تريليون پيام بصورت E – mail رد و بدل شده است .

اينترنت بعنوان يك تكنولوژى الكترونيك ، سريعترين آهنگ رشد در طول تاريخ را يافته است . بعنوان مثال در ايالات متحده آمريكا پس از آنكه نيروى برق مورد استفاده همگانى يافت ، 46 سال طول كشيد تا30% از خانه ها درآمريكا به نيروى برق مجهز شدند . 38 سال گذشت تا30% از خانواده هاى آمريكايى توانستند به تلفن دسترسى پيدا كنند . اين مدت براى تلويزيون17 سال بود . براى اينترنت فقط7 سال مورد نيازبوده است تا30% از خانواده هاى آمريكايى بتوانند از آن استفاده كنند .
تكامل سريع هرنوع تكنولوژى ، بطورطبيعى سئوالاتى را درمورد فوايد بالقوه وهمچنين آثارونتايج احتمالى مرتب برآن ايجاد مى كند ودامن مى زند . اين نكته بخصوص در مورد اينترنت صادق است . رشد سريع ومخاطره آميز وتوانايى هاى قدرتمند آن در زمينه تبادل اطلاعات ، يك گفتگوى حاد ملى را در رسانه ها بين قانونگذاران وگروههاى منافع عمومى ، موجب شده است . مسائل مطرح در اين مباحث پيچيده ، ازجمله شامل سئوالاتى در مورد كودكان ودسترسى آنها به مطالب روى شبكه ، ظرفيت ها وتوانايى هاى بالقوه online براى تجاوز به حريم خصوصى افراد ، شكاف ديجيتال ، آثاراينترنت برروى مسائل خانوادگى وسازمانهاى اجتماعى ، تفاوت هاى جنسيتى در دسترسى وكاربرداينترنت ، امنيت كارت هاى اعتبارى و اثرات تجارت وفروش الكترنيك برروى خرده فروشى سنتى هستند .

براى دقت بخشيدن به مطالب ، يافته هاى گزارش2000 را به5 حوزه وسيع تقسيم كرده ايم :
1- كاربرد يا عدم كاربرد اينترنت : چه كسى كاربراينترنت است وچه كسى نيست ، كاربران چه استفاده اى از اينترنت مى كنند.
2- كاربردواطمينان به رسانه ها
3- رفتارهاى مصرف كنندگان
4-الگوها ى ارتباط
5- آثاراجتماعى و روانشناسانه
ما دراولين گزارشUCLA و در شروع مطالعه چندين ساله مان در مورد اين كه تكنولوژى معرف نسل ما چه خصوصياتى دارد ، برنكات و موارد گفته شده تاكيد كرده ايم .

گزارش مديرپروژه
پروژه اينترنتى UCLA مبنا و شاخصى براى سنجش رفتارها وعادات در زمينه استفاده وعدم استفاده از اينترنت بوجود آورده است . پروژه اينترنتى UCLA در اولين گامهاى خود ، تصويرى از جامعه اى كه در شرايط وجود مشكلات ريشه اى بسيار برسر راه رشد تكنولوژى قدرتمند online ، اين تكنولوژى را بدون آنكه فداكارى وازخودگذشتگى خاصى انجام دهد ، وسيعاّ مورد استفاده قرار مى دهد ، ترسيم مى كند.
نكات برجسته گزارش اينترنتى UCLA عبارتنداز:

دسترسى به اينترنت
بيش از دوسوم آمريكايى ها ، به نوعى به اينترنت دسترسى دارند( صفحه10 گزارش)
رايج ترين انواع فعاليت هاى اينترنتى
رايج ترين انواع فعاليت هاى اينترنتى عبارتند از گشت وگذار در وب ( وبگردى) ، پست الكترونيك ، دريافت اطلاعات در باره مسائل مورد علاقه ، خواندن اخبار ، دريافت اطلاعات در مورد تفريحات و سرگرميها( صفحه10)
خريد online
بيش از نيم (7/50%) از كاربران اينترنت ، بصورت online خريد كرده اند .( صفحه10)
پست الكترونيك : چقدر از آن استفاده مى كنيد؟
دركمتراز يك دهه ، در آمريكا پست الكترونيك تبديل به يك ابزار ارتباطى بنيانى شده است .
42% آمريكايى ها هر روز از E – mail استفاده مى كنند (صفحه25)
آيا تكنولوژى ارتباطات دنيا را به مكان بهترى تبديل كرده است.
نزديك به دوسوم كاربران ونزديك به نيمى از ناكاربران معتقدندكه تكنولوژى هاى نوين ارتباطات واز جمله اينترنت ، دنيا را به مكان بهترى تبديل كرده اند(صفحه 19)
آيا كاربران ازاينترنت رضايت دارند يا از آن ناراضى هستند؟
كاربران اينترنت عموماّ از اين تكنولوژى رضايت دارند. در يك مقياس نمره گذارى 1تا 5 ازاين جهت نمره4 بدست آمده است ( صفحه20)
اطلاعات موجود در اينترنت : آيا اين اطلاعات صحيح وقابل اعتماداست؟
 فقط حدود نصف (7/54%) كاربران اينترنت ويك سوم ناكاربران اعتقاد دارندكه اغلب ياهمه اطلاعات online صحيح وقابل اعتماد هستند ( صفحه22)
حفظ حريم خصوصى
 مساله حفظ حريم خصوصى افراد بعنوان يكى از موضوعات گزارش اينترنتى UCLA ، موضوعى است كه بيشترين نگرانى را درمورد اينترت بين كاربران وناكاربران دامن مى زند . در بسيارى از سئوالات ، پاسخگويان برنگرانى قابل ملاحظه خود از اين كه كاربرد اينترنت ، حريم خصوصى افراد را درمخاطره قرار مى دهد ، تاكيد داشته اند .
 وقتى سئوال شده است كه آيا كسانى كه وارد شبكه مى شوند ، حريم خصوصى خود را به خطر مى اندازند ؟ تقريباّ دوسوم كاربران اينترنت (6/63%) وسه چهارم ناكاربران (1/76%) موافق يا كاملاّ موافق بوده اند( صفحه32)
آيا ناكاربران ، كاربرخواهند شد ؟
 4/41% ازناكاربران مى گويند كه آنان ممكن است در سال آينده كاربر اينترنت باشند . از ميان ناكاربران ، آنان كه در سنين بالاترهستند، ممكن است تمايل كمترى به كاربرشدن از خود نشان دهند .
وقتى سئوال مى شود كه چرا online ( كاربراينترنت ) نيستند ، يك سوم از ناكاربران پاسخ مى دهند كه “برايشان جالب نيست”( صفحه23)
قيمت خريد كامپيوتر: علت اصلى ناكاربرى ؟
 8/16% از ناكاربران كامپيوتر مى گويند كه آنها با هيچ قيمتى مايل به خريد يك كامپيوتر نيستند . بسيارى از ناكاربران ، اگر قيمت ها مناسب باشد ، وارد بازارخريد اولين كامپيوترشان خواهند شد.
 فقط 1/9% از ناكاربران اظهار مى دارند علت عدم استفاده آنها از اينترنت آن است كه اينترنت”بسيارگران”است ( صفحه24)
كودكان واينترنت
 بزرگترها مى گويند كه كودكان درمجموع مقدارمناسبى از زمان را بصورت online صرف مى كنند. آنها مى گويند كه كلاسها واوضاع درسى كودكان از مساله كاربرد اينترنت توسط آنها تاثير نپذيرفته است . همچنين عقيده دارندكه كاربرد اينترنت، موجب منزوى شدن آنان از معاشرت با دوستانشان نشده است . ( صفحه26)
 كاربران وناكاربران اينترنتت به ميزانى تقريبا مساوى يكديگر در مورد امكان پذير بودن دسترسى كودكان به”انبوه موارد اطلاعاتى نامطلوب”موجود در اينترنت توافق دارند ( صفحه 21)
راهنمايى وهمراهى والدين باكودكان در مورد اينترنت
 والدين مى گويند كه آنها برچگونگى استفاده كودكان از اينترنت دقيقاّ نظارت مى كنند ونرم افزارهايى را براى كمك به مديريت نحوه دسترسى كودكان به اطلاعات ، بكارگرفته اند .(صفحه28)
اينترنت وخانوارها
 درپنج ساله نخست كاربرى وسيع اينترنت ، اينترنت به يك فعاليت مشترك خانوادگى تبديل شده است . تقريباّ نيمى از كاربران (1/47%) گزارش مى دهند كه حداقل بصورت هفتگى همراه با سايراعضاى خانواده زمانى را صرف اينترنت مى كنند .
 نگرانى هايى دراين مورد كه اينترنت فرصت خانواده ها را براى باهم بودن كاهش ميدهد ، بى پايه بنظر ميرسد . تقريباّ تمام كاربران (8/91%) مى گويند كه از زمانى كه از خانه به اينترنت مرتبط شده اند ، اعضاى خانواده همان زمان قبلى يا بيش از آن را بايكديگر مى گذرانند . ( صفحه30)
استفاده از رسانه ها : تلويزيون در مقايسه با اينترنت
 كاربران اينترنت بصورت كاملاّ معنى دار كمتر ازناكاربران تلويزيون تماشا مى كنند . كاربران وناكاربران زمان تقريباّ مساوى را صرف مكاتبات تلفنى مى كنند وكتاب وروزنامه مى خوانند ولى كاربران28% (6/4 ساعت درهفته) كمترازناكاربران تلويزيون تماشا مى كنند ( صفحه 18)
منابع سرگرمى وكسب اطلاعات
 پس ازسپرى شدن اندكى بيش از5 سال ازكاربرداينترنت بعنوان يك ابزار ارتباطى بسيار گسترده ، اكنون كاربران به اينترنت بعنوان يك منبع مهم كسب اطلاعات مى نگرند .
 بيش ازدوسوم كاربران اينترنت (3/67%) ، اين تكنولوژى را بعنوان يك منبع مهم يا بسيار مهم اطلاعات براى خود به حساب مى آورند . در حاليكه 1/53% از كسانى كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ، تلويزيون و8/46% آنها، راديو را درهمين حد اهميت قرار مى دهند .(صفحه33)
دوستان online
 تعدادى ازكاربران دوستانى دارندكه با آنها فقط بصورت online درارتباطند . درحاليكه تعدادى ديگر ازكاربران دوستان چهره به چهره أى دارندكه آشنايئ شان با آنها ر ا ازاينترنت آغازكرده اند . به اين ترتيب اينترنت درحال تبديل شدن به منبع جديد مراودات اجتماعى است . ( صفحه34)
قدرت وتاثير گذارى سياسى
 پاسخ دهندگان مى گويند كه اينترنت مى تواند منبع مهمى براى فراهم آوردن اطلاعات در مورد مسائل سياسى باشد. بعنوان ابزارى براى بوجود آوردن قدرت يا تاثير گذارى بيشتر برتصميمات سياسى يا مقامات حكومتى ، هنوز درحال بروز وظهور ودر ابتداى راه است ( صفحه31)
ديدگاههايى در مورد ارتباطات ودوستى ها online
 اينترنت واسطه أى براى ايجاد استمرار روابط دوستانه است . پاسخگويان مى گويند كه اينترنت تاثيرات ملايم ونسبتاّ مساعدى درهردومورد افزايش تماس با ديگران وارتباط بيشتر با اعضاى خانواده دربرداشته است . (صفحه34)
اينترنت درعرضه كار: نظارت كارفرمايان بر استفاده كاركنان از E – mail و اينترنت
 6/48% از كاربران اينترنت ميگويند كه استفاده آنان از E – mail مور د نظارت كارفرمايان قرارگرفته است. 1/54% از آنان اظهار مى دارندكه براى استفاده از شبكه جهانى ، مورد نظارت قرار گرفته اند .
خريد از طريق اينترنت
 بيش از نيمى از كاربران اينترنت (7/50%) بصورت online خريد كرده اند.9/8% از خريداران بصورت هفتگى خريد كرده اند. 5/28% از خريداران ، خريد ماهانه داشته اند .
گروه خيلى كوچكى از كاربران ، انجام دهنده بخش بزرگى از خريدهاى online هستند.5/4% ازكل كاربران اينترنت ، 4/31% ازكل خريدهاى online را انجام داده اند .( صفحه41)
چرا خريد از طريق اينترنت ؟
 پاسخ دهندگان مى گويند كه آنچه آنان را بيش از هر چيز ديگر به خريد كردن از طريق اينترنت تشوق مى كند ، راحتى وسهولت آن است وپس از آن”دردسترس بودن اطلاعات در مورد كالاها وخدمات“ .
 خريداران ، با افزايش تعداد دفعات خريد ومبالغ هزينه شده بصورت online ، ديدگاههاى مثبت ترى از خود بروز مى دهند .(صفحه42)
دلايل خريد نكردن بصورت online
 خريداران اينترنتى نگرانى هايى دارند كه ممكن است آنان را از خريد onlin دلسرد ومنصرف كند . نگرانى حفظ امنيت خصوصى ، در صدر ليست اين نگرانى ها قرار دارد ( صفحه43)
قيمت هاى كمتر در اينترنت ؟
 در حاليكه تعداد زيادى از سايت هاى تجارت الكترونيك مدعى آن هستند كه تخفيفاات وامتيازاتى بيش از فروشگاههاى خرده فروشى سنتى ارائه مى دهن ، اكثريت وسيعى از كاربران اينترنت ، چه آنان كه بصورت online خريد مى كنند وچه آنانى كه اين كار را انجام نمى دهند، چنين تصورى ندارند ( صفحه47)
آيا خريد online بر خريدهاى سنتى خرده فروشى تاثير خواهد گذاشت ؟
 نزديك به دوسوم خريداران اينترنتى (1/65%) مى گويند كه خريد بصورت online ، حداقل مقدارى از خريد آنها را از فروشگاههاى خرده فروشى كاهش داده است .
 هرچه كار بران به دفعات بيشترى بصورت online خريد مى كنند ، باعث بيشتر دورشدن آنها از فروشگاههاى خرده فروشى سنتى مى شود( صفحه47)
امنيت كارت هاى اعتبارى برروى اينترنت
 تقريباّ همه كاربران اينترنت (2/91%) در مورد امنيت كارت هاى اعتبارى نگرانند .
 نگرانى درمورد امنيت كارت هاى اعتبارى ، به همان نسبت كه به ميزان خريدهاى online افزوده مى شود و به همان نسبت كه ميزان كاربرى وتجربه استفاده از اينترنت رشد مى كند ، بصورت قابل توجهى كاهش مى يابد . (صفحه44)

ادامه دارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا