تکنولوژی

اسلحه سربازان امروز، وسايل شهروندان فردا

بخش مقاله ITiran – در جنگ جهانى دوم يک محصول جديد تحت عنوان duck tape جعبه هاى مهمات را سفت و خشک حفظ مى کرد.سربازان همچنين از اين نوار براى محکم نگهداشتن قطعات خودروها، اسلحه ها و حتى هواپيماهاى جنگى استفاده مى کردند، اما چند سال بعد اين نوار تحت نام تجارى duck tape براى درزگيرى در منازل و خيلى کارهاى ديگر مورد استفاده قرار گرفت.
در جنگ سال 1991 در خليج فارس استفاده گسترده از سيستم رديابى جهانى تکنولوژى ماهواره بر روى نقشه ها و سيستم GPS را ايجاد کرد. امروزه وسايلى که از GPS براى رديابى يک مکان استفاده مى کردند در خودروها جاسازى شده اند وبه مرور استفاده از آن ها به صورت امرى معمولى درآمده است.
تمام درگيرى هاى ساليان اخير چنين پديده هايى را ايجاد کرده است. جنگ آمريکا عليه عراق نيز به شکل يک آزمايشگاه خشن و مرگبار درآمده که درآن تکنولوژى هايى که اهداف خاصى را دنبال مى کنند مورد آزمايش قرار مى گيرد، نوعى از تکنولوژى هايى که ساليان بعد مورد استفاده مردم قرار مى گيرد.
متخصصان کنولوژى و تاريخ نگاران که اين جنگ را مى نگارند تاکيد مى کنند که در عصر ديجيتال خيلى از نمايش هاى تسليحاتى از سيستم هايى استفاده شده در جنگ اول خليج فارس استفاده مى کنند.
ازجمله آن ها تکنولوژى هواپيماهاى کوچک بدون سرنشين است که مى تواند مناطق و محدوده زيادى را پوشش داده و اطلاعات جاسوسى زيادى جمع آورى کند.
در حاليکه تکنولوژى جنگ 1991 توانايى نشانه گيرى يک محل را ايجاد مى کرد ولى متخصصان بر اين باورند که سيستم هاى جديد قادرند توانايى ديدن ، شنيدن و جمع آورى اطلاعات را همزمان داشته باشند و آن ها را به خوبى پرورش دهند.
داريل ديويسون مدير اجرايى مرکز ويرجينياى سيستم هاى بين المللى بدون سرنشين گفت که هواپيماهاى کوچک حامل دوربين هاى ساکن در تبليغات مجله هاى هوايى ديده مى شود که به کنترل بيشتر ترافيک ، اجراى قانون و کنترل آتش در جنگ ها هم کمک مى کند.
وى اين لوازم جديد را انقلابى در ديدن و شبکه هاى رديابى دانست و گفت رادارهاى ساخته شده بر اساس تکنولوژى sensor هاى جديد مى تواند به ارتش کمک کند تا اهداف را شناسايى کرده و از بروز خطر جلوگيرى کند.
چونگ چيوليو پروفسور تکنولوژى sensor و مهندسى شيمى گفت که sensor ها همچنين مى توانند سلامتى بيماران را کنترل کنند و در مسايل درمانى مورد استفاده قرار گيرند.
به گفته يک متخصص ارتش پيشرفت هاى متفاوت در لوازم حمل و نقل بدون سرنشين مى تواند جنگ افزارها را در آينده معقول کند و امکانات کنترل از راه دور را براى آن ها فراهم کند.
در حال حاضر نيروى دريايى آمريکا در جنگ عليه عراق از تلفن اينترنتى ، اتصال الکترونيکى به سرورهاى کامپيوترى ، مراکز درمانى راه دور با استفاده از شبکه هاى بدون سيم نيز استفاده مى کند.
امروزه ديگر از کاغذ و يا پوشه استفاده نمى شود و تمامى اقدامات از طريق اينترنت و ماهواره صورت مى گيرد.

منبع : واشنگتن پست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا