تکنولوژی

وزارت پست وتلگراف وتلفن ,وزارت

در همين زمينه:
متن کامل لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن

ايرنا – وزارت پست وتلگراف وتلفن “باتصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به “وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات “تغييرنام يافت ‏.‏
به گزارش خبرنگارپارلمانى “ايرنا”درجلسه علنى روزچهارشنبه مجلس پيش ازبرگزارى جلسه مشترك دولت ومجلس ,لايحه وظايف واختيارات وتغيير نام وزارت پست وتلگراف وتلفن كه روزگذشته يك ماده ازآن به تصويب رسيد,براى رسيدگى نهايى مطرح شد‏.‏‏
براساس ماده دوم اين لايحه باتوجه به تغييرنام وزارت پست وتلگراف وتلفن ,همه وظايف ,اختيارات ومسئوليت هاى اين وزارتخانه به وزيرو وزارت ارتباطاعات وفناورى اطلاعات تفويض مى شود‏.‏ طبق اين مصوبه ,هدف ازتغييرنام وزارت پست وتلگراف وتلفن ,اعمال حاكميت به طيف فركانس وحفاظت ازحقوق راديويى كشوررسطح منطقه وبين ‏-‏المللى وتمركزامورسياستگذارى ,تدوين ضوابطواستانداردهاونظارت به حسن اجراى آنهادربخش هاى مختلف ارتباطات پستى ومخابراتى وسياستگذارى درزمينه توسعه امكانات وخدمات ارتباطى است ‏.‏‏
براساس ماده سه مصوب اين لايحه ,تدوين سياستهاوضوابطكلى درزمينه ارتباطات وفناورى اطلاعات ,سياستگذارى وبرنامه ريزى كلان وهدايت ونظارت به شبكه هاى پستى ,پست بانك ومخابراتى وفناورى اطلاعات كشور,ايجاد, نگهدارى ,بهره بردارى وتوسعه شبكه هاى مادرپستى ومخابراتى كشوروتنظيم , مديريت وكنترل فضاى فركانسى كشوروتدوين مقررات وتصويب ضوابطوجداول ومعيارهاى استفاده بهينه افركانس ومدارهاى ماهواره اى ونظارت و حاكميت به طيف وجدول ملى فركانس كشورازجمله وظايف واختيارات وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات است ‏.‏‏
همچنين زمينه سازى براى مشاركت بخش تعاونى خصوصى درطراحى ,مهندسى , نصب وراه اندازى ونگهدارى وبهره بردارى شبكه هاى پستى ومخابراتى كشورو ايجادوبهره بردارى شبكه هاى غيرمادر,فراهم كردن زمينه مشاركت بخش تعاونى وخصوصى درايجادواداره وبهره بردارى ازشبكه پستى كشوروارائه خدمات خاص ,نظارت كلان به فعاليت هاى بخش غيردولتى درامورمربوطبه مخابرات , پست ,پست بانك ,خدمات هوايى پيام وفناورى اطلاعات ازديگروظايف و اختيارات اين وزارتخانه ات ‏.‏‏
همچنين صدورمجوزتاسيس وبهره بردارى واحدهاى ارائه خدمات پستى و مخابراتى وفناورى اطلاعات درسطح كشور,طراحى وتدوين نظام ملى فناورى اطلاعات كشور,توسعه وترويج ارتباطات وفناورى اطلاعات دركشوروتامين زيرساخت هاى موردنيازآن به منظوردسترسى آحادمردم به خدمات پايه ذيربط,حمايت ازتحقق وتوسعه براى استفاده وسيعترفناورى جديددرزمينه فناورى اطلاعات واشاعه فرهنگ كاربردآنهاوتدوين وپيشنهاداستاندارد ‏-‏هاى ملى مربوطبه ارتباطات وفناورى اطلاعات دركشوربه مراجع ذيربطاز جمله وظايف واختيارات اين وزارتخانه است ‏.‏‏
همچنين اعمال استانداردها,ضوابطونظام هاى كنتل كيفى وتاييد نمونه تجهيزات درارائه خدمات وتوسعه وبهره بردارى ازشبكه هاى مخابراتى , پستى وفناورى اطلاعات دركشور,فراهم كردن زمينه مشاركت بخش غيردولتى در توسعه ارتباطات وفناورى اطلاعات وتدوين ضوابطحمل اختلاف وتعيين اسناد موردقبول محاكم قضايى دراختلافات وتخلفات مربوطبه ارتباطات وفناورى اطلاعات وارائه به دولت براى تقويت ,ازديگروظايف واختيارات وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات است ‏.‏‏
همچنين عضويت دراتحاديه هاومجامع بين المللى ارتباطى وفناورى اطلاعات به نمايندگى ازدولت واهتمام به اداى تعهدات وانعقادقراردادهاى بين المللى ودوجانبه پستى وپست بانك ومخابراتى وفناورى اطلاعات وتصويب سياستهاوهدايت امورمربوطبه طرح وچاپ وانتشارتمبرواوراق بهادار پستى وصدوراجازه ورودواستفاده وساخت ماشين هاى نقش تمبرواعمال نظارت به همه امورمربوطبه آن ازديگروظايف اين وزارتخانه است ‏.‏‏
حفاظت وحراست ازانواع مراسلات وامانات پستى وممانعت ازضبطو افشاى آنهاوهمچنين مكالمات تلفنى ومبادلات شبكه اطلاع رسانى واطلاعات مربوطبه اشخاص حقيقى وحقوقى طبق قانون نيزازديگروظايف واختيارات وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات است ‏.‏‏
طبق ماده چهارلايحه مزبوركه ازتصويب نمايندگان گذشت ,به منظور سياستگذارى وتدوين راهبردهاى ملى درقلمروفناوى اطلاعات ,تدوين برنامه ‏-‏هاى ميان مدت وبلندمدت براى توسعه پژوهش هاى بنيادى وكاربردى قلمرو وهمچنين گسترش كاربرى فناورى اطلاعات وارتباطات دركشوروبرنامه هاى توسعه بخش هاى مختلف ,شوراى عالى فناورى اطلاعات تشكيل مى شود‏.‏ رياست اين شورابارييس جمهورى بوده ودرغياب وى ,معاون اول رييس جمهورى اين وظيفه رابه عهده خواهدداشت ‏.‏‏
گفتنى است به هنگام بررسى اين ماده ,رييس جمهورى به همراه برخى از اعضاى هيات دولت براى شركت درجلسه مشترك دولت ومجلس واردصحن علنى مجلس شدوباورودوى كروبى پيشنهادختم جلسه علنى راردكرد‏.‏‏
رييس مجلس شوراى اسلامى سپس ازجايگاه هيات رييسه پايين آمدودركنار رييس جمهورى نشست ‏.‏ سپس ازتمامى خبرنگاران خواسته شدبه دليل غيرعلنى بودن جلسه جايگاه خودراترك كنندوبه اين ترتيب خبرنگاران جلسه راترك كردند‏.‏‏
گفته مى شودجلسه مشترك دولت ومجلس تاساعت ‏13 ‏ادامه خواهدداشت و قراراست علاوه به رييس جمهورى ,‏13 ‏تن ازنمايندگان نيزنظرات خودرامطرح كنند‏.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا