تکنولوژی

برنامه هاى شوراى راهبرى فناورى اطلاعات وزارت امور خارجه

بخش خبر ITiran – پروژه تکفا اين روزها وارد مرحله اجرايى شده و بسيارى از وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى با تهيه برنامه هاى خود و سازمان دهى در حال پياده سازى آن هستند.
در همين زمينه وزارت امور خارجه نيز از مهرماه امسال با تشکيل شوراى راهبرى فناورى اطلاعات و ارتباطات فعاليت خود را در اين عرصه گسترش داده است و موضوعاتى چون ويزاى الکترونيک (E-visa) ، تهيه طرح جامع ICT و فرهنگسازى در داخل وزارتخانه را در دستور کار خود قرار داده است.
مهندس احمدرضا شفيع پور دبير شوراى فناورى اطلاعات وزارت امورخارجه در گفت و گو با نشريه تکفا درباره اهداف تشکيل اين شورا مى گويد: با توجه به گستره جهانى وزارت امورخارجه ، هدف اصلى از دانايى محوركردن و به كارگيرى بيشترICT درفعاليت هاى اين وزارتخانه،تبديل يك سازمان با مرکزيت و نمايندگى اى پراکنده به سازمانى واحد و دانايى محور يکپارچه با فعاليت همزمان است كه تمام فعاليت ها و مأموريت هاى سازمانى خود را از طريق استفاده از فنآورى اطلاعات به انجام رساند. شوراى راهبرى ICT وزارت خارجه نيز براى نيل به اين هدف طبق مصوبه تکفا و خواست مديريت ارشد اين وزارتخانه تشكيل شده است.
او نگاه شورا را نسبت به مباحث ICT يك نگاه كاملاً‌ استراتژيك ارزيابى مى کند و مى گويد: هدف اساسى شورا تعيين استراتژى هاى نظام اطلاعاتى (IS Strategy) براساس و درجهت استراتژى هاى سازمانى (Business Strategy) است. ما معتقديم كه قدم اول در رسيدن به يك سازمان دانايى محور،‌ قبل از معمارى و طراحى IT آن، تعيين استراتژى ها و اهداف نظام‌هاى اطلاعاتى آن سازمان است كه اين اهداف بايد همجهت و مويد اهداف واستراتژيهاى خود سازمان و با تعامل كامل با مأموريت اصلى آن تبيين گردد.

شفيع پور همچنين وظايف شورا را برنامه ريزى استراتژيك ، تحليل نيازهاى اطلاعاتى سازمان، فرهنگ سازيICT، ‌تعيين اولويت ها،تخصيص منابع و نظارت برنامه‌اى عنوان کرده و مى گويد: از اين عناوين مشخص است كه شورا در امور راه‌اندازى وطراحى IT درسازمان وارد كار اجرائى نخواهد شد و فقط بر انجام امور توسط اداره كل فنآورى اطلاعات وزارت خارجه و همكارى بخشهاى مختلف وزارتخانه نظارت برنامه اى خواهد داشت.
وى با تقسي بندى ساختار شورا به سه كميته دانايى، ديپلماسى و پشتيبانى به عنوان زير شاخه‌هاى خاطرنشان مى کند: وظيفه اين كميته‌ها ايجاد گروه هاى كارى در زمينه‌هاى مختلف و متشكل از نخبگان شاغل درهر فرآيند،كارشناسان ICT وزارتخانه و مشاورين و مجرى بخش خصوصى است كه دراين گروه هاى كارى با همكارى بدنه سازمان طرح ها و پروژه‌هاى موردنياز تهيه و تدوين شده و دركميته‌ها ميزان هماهنگى و يكپارچگى طرحها و پروژه‌هاى گروه ها بررسى مى شود و درنهايت شورا بايد طرح هاى برگرفته شده از كميته‌ها را بررسى نمايد تا از مسير اهداف طرح جامع تدوين شده خارج نشوند وهماهنگى و يكپارچگى آنها حفظ شود.

وى يکى ديگر از اهداف شورا را فرهنگ سازى و ايجاد فرهنگ استفاده از IT در وزارتخانه به منظور ايجاد شوق و انگيزه وحتى توقع و حسرت براى استفاده از فنآورى اطلاعات در انجام امور مى خواندو اضافه مى کند كه شورا ازطرق مختلف اين امر را دنبال خواهد کرد ودراين راستا نيز طرح جامع فرهنگ سازى ICT در وزارتخانه درحال تهيه است.
دبير شوراى فناورى اطلاعات وزارت امورخارجه در ادامه محورهاى فعاليت شورا درسال 1381 را مى توان به شکل زير تقسيم‌بندى مى کند:
1-تهيه طرح جامع ICT به منظور روشن شدن مسيرحركت كه درقالب يك برنامه زمان‌بندى ارائه خواهد شد.
2- تهيه طرح جامع فرهنگ سازى وانجام فعاليت در زمينه ايجاد فرهنگ ICT در وزارتخانه كه براى اين منظور نيز برگزارى يك سمينار نيم روزه براى پرسنل، برگزارى كارگاههاى آموزشى درسطوح مديران ارشد، مديران ميانى و كارشناسان و راه اندازى دو وب سايت، يكى بر روى شبكه داخلى(LAN)وزارت امورخارجه جهت استفاده تمامى پرسنل مركز و ديگرى بر روى شبكه جهانى اينترنت به منظور استفاده عمومى و خصوصاً‌ پرسنل وزارت امورخارجه در نمايندگيها، پيش بينى شده كه درحال طراحى آنها هستيم.
3- پيگيرى موضوع ويزاى الكترونيك (e-visa) به عنوان يكى از موضوعات مهم و اساسي.
وزارت امورخارجه به عنوان نهاد مسئول ومرتبط با صدور ويزا دركشور و با هماهنگ با ساير سازمانهاى ذيربط دراين زمينه مأمور به پيگيرى موضوع ويزاى الكترونيك گرديده است كه دراين راستا نيزجلسات وفعاليتهاى مشتركى را با ساير سازمانهاى مرتبط آغاز نموده‌ايم و اين بحث درحال پيگيرى است و با توجه به فعاليت هاى بسيار خوبى كه در وزارت امورخارجه و دستگاه ها بصورت جداگانه درمورد ويزا و مكانيزه كردن فرآيند آن صورت گرفته است اميدواريم تا در سال آينده به يكپارچگى كامل دراين مورد دست پيدا كنيم و صدور ويزاى الكترونيك در كشور راه اندازى گردد.
4- يكى ديگر از موضوعاتى كه درسال جارى پيگيرى مى شود تهيه طرح شبكه امن (VPN) وزارت خارجه است. با توجه به گستره جهانى وزارتخانه وجود يك شبكه امن و كارا جهت انتقال اطلاعات عادى و طبقه بندى شده از اهميت بسيارى برخوردار است كه تصميم داريم درسال آتى طرح شبكه VPN وزارتخانه تهيه گرديده تا بتوانيم در سال آينده ابتدا بصورت نمونه ودرنهايت بصورت جهانى آنرا اجرا كنيم.

شفيع پور با تأكيد بر مشاركت سازمانى جهت تعريف و تهيه طرح ها و پروژه‌هاى ICT مى گويد:براى رسيدن به اين هدف ساختار شورا به گونه‌اى تعريف شده است كه بدنه وزارتخانه به صورت مستقيم با اين موضوع درگير شود. البته در وزارت خارجه همانگونه كه در طرح تكفا نيز پيش بينى شده است حداكثر استفاده از بخش خصوصى درانجام پروژه‌ها صورت خواهد گرفت و بر اين اساس درحال حاضر يك تيم به عنوان گروه مشاوران از بخش خصوصى در كنار شورا كار تهيه طرح جامع ICT را به عهده دارد.
نكته ديگرى كه شورا برروى آن تأكيد دارد تفاوت بين ساده انديشى كردن و ساده و آسان كردن مسايل مربوط به ICT است. شورا سعى خواهد كرد كه على رغم استفاده از آخرين و پيشرفته ترين تكنولوژى‌‌هاى دنيا در جهت دانايى محور كردن وزارت خارجه، فرآيند‌ها بگونه‌اى تعريف شود كه تا حد ممكن تسهيل کننده عمليات، دستيبابى و بكارگيرى آن آسان و دوستانه باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا