تکنولوژی

گزارش كنفرانس منطقه‏اى آسیا اقیانوسیه ( اعلاميه توکیو )

كنفرانس منطقه اى آسيا ـ اقيانوسيه،زمان : 13 تا 15 ژانويه 2003 (23 تا 25 دى 1381 )

اعلامية توكيو : ديدگاه آسيا ـ اقيانوسيه در مورد اجلاس WSIS

مقدمه:

نمايندگان دولتى 47 كشور، 22 سازمان بين المللى، 54 مؤسسة بخش خصوصى و 116 سازمان غير دولتى (NGO ) در منطقة آسيا ـ اقيانوسيه، از 13 تا 15 ژانويه 2003 در توكيو گرد هم آمدند تا ديدگاهها و نظرات خود را براى توسعة يك ديدگاه كلى و استراتژى مشترك در مورد ” جامعه اطلاعاتي“، مطرح كنند. هدف از كنفرانس اين بود كه چگونه ميتوان به بهترين شكل همكاريهاى منطقه اى را براى حركت به سوى جامعه اطلاعاتى كه در آ‎ن توسعة اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تكنولوژيكى منطقه را تسريع و توسعه خواهد يافت، بحث شود.

در اين كنفرانس تأكيد شد كه هدف اصلى جامعه اطلاعاتى، تسهيل استفادة كامل از فنآوريهاى اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در تمام سطوح جامعه و در نتيجه تقويت به اشتراك گذارى مزاياى اجتماعى و اقتصادى براى همه، بوسيلة دسترسى همگانى به شبكه هاى اطلاعاتى با حفظ تنوع و ميراث فرهنگى مى باشد.

در اين كنفرانس روى نقش مهم ICT در حصول به اهداف توسعة هزارة سازمان ملل كه مجموعه اصولى از پايه ها و راهنماهائى براى كاهش فقر، گرسنگى، بيمارى، بيسواى، تنزل محيط زيست و نابرابرى جنسيت را تعريف ميكند، تأكيد شد.

ظزطظطز

1-ديدگاه مشترك جامعه اطلاعاتى
مفهوم جامعه اطلاعاتى اين است كه شبكه هاى توسعه يافتة ICT، دسترسى هاى مؤثر، مناسب و مساوى به اطلاعات و مضامين مناسب با قابليت دسترسى بالا ميتواند به مردم در نيل به استعدادهاى خود، افزايش توسعة اقتصادى و اجتماعى، بالابردن كيفيت زندگى، از بين بردن فقر و گرسنگى، و تسهيل فرآيند تصميم گيرى هاى مشاركتى كمك كند. جامعه اطلاعاتى در منطقة آسيا ـ اقيانوسيه بايد كارهاى زير را انجام دهد:

1) ايجاد و تدارك دسترسى مناسب و مساوى به زيرساختارهاى شبكه هاى اطلاعاتى و ارتباطى توسعه يافته و با دسترسى آسان براى همه

2) استفاده از ICT به عنوان نيروى محرك براى بالا بردن توسعة اقتصادى و تكنولوژيكى بوسيلة گسترش توليد ناخالص ملى ( GNP ) از طريق نوآورى هاى تكنولوژيكى و تداوم تحقيقات و توسعه و در نتيجه كاهش سطوح فقر از طريق رشد عظيم اقتصادى

3) افزايش اشتراكات و تقويت علوم جهانى براى توسعه، بوسيلة اطمينان از دسترسى مساوى فعاليت هاى آموزشى، علمى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى به اطلاعات، در دامنة عمومى اطلاعات

4) حفاظت از ميراث غنى فرهنگى و ارزش هاى اجتماعى منطقة آسيا ـ اقيانوسيه در عصر اطلاعات

5) ايجاد سرويس هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى گروههاى محروم اجتماعي. خصوصاً افراد كم درآمد، به منظور همكارى براى كاهش فقر

6) ادامه استفاده از ICT براى تقويت رسانه هاى سنتى مانند broadcasting و چاپ، و تداوم اين امر تا جائى كه نقش مهمى را در انتشار مضامين در جامعه اطلاعاتى ايفا كند.

7) بالابردن استفاده از ICT براى ايجاد ظرفيت و توسعه منابع انسانى، با بذل توجه خاص به نيازهاى افراد معلول

8) اطمينان از امنيت و قابليت اعتماد شبكه هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى ايجاد اعتماد و محرمانگى در جامعه اطلاعاتى

9) با استفاده از يك محيط امن ارتباطاتى، بايستى مطمئن شويم كه استفاده از سرويس هاى اطلاعاتى و ارتباطى قشر آسيب پذير را در معرض خطر قرار نمى دهد

10) تسهيل نقش مهم بخش خصوصى و جامعه مدنى در توسعة تكنولوژى هاى اطلاعاتى و ارتباطى، شبكه ها و سرويس ها در جامعه اطلاعاتي. اتفاق اعضاء نقش مهم دولتها را در ايجاد مشاركت اعضا، كه اعتماد و محرمانگى را بالا ميبرد، رقابت هاى درست را افزايش مى دهد و سرمايه گذارى بخش خصوصى و ساير فعاليت هاى جديد اين بخش، و همكارى هاى جهانى و منطقه اى را، با حفاظت از مشتريان و نگهدارى علايق عمومى زياد مى كند، تأييد كردند.

11) افزايش استراتژى ها براى ارزيابى و كار در مورد اثرات زيست محيطى ICT

12) تداوم و دنبال كردن روحية همكارى و همبستگى در منطقة آسيا ـ اقيانوسيه

1. تشخيص خصوصيات منحصر بفرد جامعه اطلاعاتى در منطقة آسيا و اقيانوسيه

براى ايجاد يك جامعه اطلاعاتى براى آسيا و اقيانوسيه بايد به خصوصيات منحصر بفرد اين منطقه توجه كنيم. اين خصوصيات عبارتند از:

1) تنوع جغرافيائى و پراكندگى جمعيت: اين قاره داراى بزرگترين سرزمين خاكى و وسيع ترين اقيانوس با جزيره هاى كوچك بسيار مى باشد. اين قاره 56 درصد از جمعيت جهان را در خود جا داده است، در حاليكه 75 درصد از مردم فقير جهان نيز در اين قاره زندگى مى كنند. بسيارى از كشورهاى منطقه داراى تراكم جمعيت پائين و پراكنده در نواحى گسترد هستند. بسيارى از جوامع روستائى خارج از دسترس هستند و تنها با بعضى از جوامع در ارتباط مى باشند.

2) تنوع فرهنگى و زبانى: اين منطقه حاوى فرهنگهاى غنى قديم و فرهنگهاى جديد مى باشد، كه داراى زبانهاى گوناگون با عادات و سنن اجتماعى ويژة خود مى باشند. بيش از 6800 زبان در دنيا وجود دارد كه 3500 ( 51 درصد ) آن در منطقة آسيا و اقيانوسيه تكلم مى شود كه حتى بعضى از آنها فاقد حروف نوشتارى نيز هستند.

3) استخدام نهادى[1]: به طور كلى، اين منطقه از نظر نهادى و مؤسسه اى مستحكم و استوار است. چنين استحكامى باعث قدرتمندتر منطقه در معاملات با سرمايه گذاران بيشتر، شامل مخترعان، شركت ها، اپراتورها، كارخانه ها و صنايع در فيلد ICT خواهد شد.

4) نيروى كار فعال: رشد اقتصادى منطقه بستگى به زياد بودن نيروى كار فعال براى استفاده از ICT دارد. همبستگى محكم منطقه در اقتصاد جهانى، باعث حفظ و توسعة موقعيت هاى رقابتى شركت هاى منطقه، با رشد و توسعة استخدام خواهد شد.

5) مسائل جنسيت: قدرت و توانائى نابرابر و ساير جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى، در مورد مشاركت و موقعيت زنان در منطقه باعث ايجاد تفاوت در دسترسى شده است. با توجه به اين مسئله، بايستى توجه بيشترى به از بين بردن اين محدوديت شود و مطمئن شد كه زنان ميتوانند به طور برابر از استفادة رو به افزايش ICT براى توانائى بخشيدن و مشاركت كامل خود در شكل دادن توسعة سياسى، اقتصادى و اجتماعى بهره ببرند.

6) مسائل ناتوانى و ازكارافتادگى: در حدود 47 ميليون نفر ناتوان و از كار افتاده در منطقه وجود دارد. اكثر آنها فقير هستند و از مزاياى توسعة ICT محروم مى باشند و اين امر به خاطر عدم وجود تكنولوژى هاى مناسب براى افراد ناتوان است. تلاشهاى بيشترى، شامل پياده سازى طرح هاى كارى و برنامه هاى منطقه اى در رابطه با افراد ناتوان بايستى انجام شود تا مطمئن شويم كه ناتوانان به طور مساوى به ICT دسترسى دارند.

7) مسائل جوانان: جوانان اكثريت جمعيت را در منطقه آسيا و اقيانوسيه تشكيل ميدهند و نيروئى براى توسعة اجتماعى ـ اقتصادى هستند. مجهز كردن جوانان با علم و مهارت هاى ICT براى آماده كردن آنها جهت مشاركت در جامعه اطلاعاتى، يك هدف مهم و اساسى است.

8) تفاوت هاى فاصله ديجيتالى: در تمام اين منطقه، تفاوت هاى قابل توجهى در دسترسى و استفاده از آخرين دستاوردهاى ICT، شامل دسترسى به اينترنت و قابليت دسترسى با پهناى باند بالا بين كشورها، وجود دارد. مشخص شده كه موانع موجود در دسترسى مساوى ناشى از تفاوت در تحصيلات، سطح سواد، جنسيت، سن، درآمد و اتصال است. به همين دليل، بايستى توجه ويژه اى به كشورهاى توسعه نيافته، كشورهاى در حال انتقال اقتصادى و كشورهاى درگير با جنگ شده، بشود.

9) جريان نامتعادل اطلاعات: با اين كه تجارت بين المللى داخلى قابل توجهى بين مناطق آسيا و اقيانوسيه، آمريكاى شمال و اروپا وجود دارد، اما چنين تبادلاتى در مورد جريان آزادانة اطلاعات بين مناطق فوق وجود ندارد. در اين منطقه پتانسيل هائى براى توسعة جريان اطلاعات بين منطقة آسيا و اقيانوسيه با ساير مناطق دنيا و همچنين بين خود كشورهاى منطقه وجود دارد.

10) نقش پيشگام در حوزه هاى خاص ICT: بعضى از كشورهاى منطقه پيشگام در بعضى از مسائل ICT هستند، مانند: سرويسهاى مخابراتى پهن باند، سرويسهاى مخابراتى ماهواره اى و موبايل. آنها تأثير مهمى روى روشهاى ارتباط مردم و نحوة انتقال سريس هاى تجارى و سرويس هاى دولتى داشته اند. تجربه اى كه توسط اين كشورها اندوخته شده است ميتواند با سايرين به اشتراك گذاشته شود تا فعاليت ها را در سطح محلى، ملى، منطقه اى و جهانى توسعه و افزايش دهد.

11) شرايط ويژة نواحى و جزيره هاى كوچك در حال توسعة منطقه: اين كشورها، با آسيب پذيرى نسبت به خطرات زيست محيطى، با بازارهاى كوچك و مشابه، هزينة بالاى دسترسى و تهيه تجهيزات، محدوديت هاى منابع انسانى ناشى از مشكل ” فرار مغزها ” ، دسترسى محدود به شبكه ها و موقعيت هاى محلى دور، نياز به توجه ويژه و راه حلهاى دنباله دارى براى ارضاى نيازهايشان دارند.

2. پيشبرد و تسريع جامعه اطلاعاتى منطقه

براى افزايش توسعه و رشد جامعه اطلاعاتى، لازم است كه بسيارى از مسائل بخش هاى مختلف را در نظر گرفت، و اين در حالى انجام خواهد شد كه زمينة اصولى از زيرساختار و سرويس هاى ICT، استانداردها و خلاقيت ها، ايجاد شده باشد.

1)حوزه هاى اصلى فعاليت

a)توسعة زيرساختار

توسعة جامعه اطلاعاتى بر اساس زمينه هاى تعامل[1] استانداردهاى بين المللى، قابليت دسترسى براى همه و خلاقيت و ابداعات تكنولوژيكى ICT و همچنين سيستم هائى براى افزايش مبادلة علوم در سطح جهانى، منطقه اى و زيرمنطقه اى و از طريق هر رسانه اى بايد باشد. با توجه به اين مسئله، علاوه بر افزايش آگاهى مردم از مزاياى استفاده از ICT، زيرساختار سرويس ها و تكنولوژيهاى ICT قابل اعتماد، پيشرفته و مناسب لازم است.

با وجود افزايش نرخ ترافيك اينترنتى منطقه اى و بين المللى پيش بينى شده، مهم اين است كه زيرساختار شبكه اى باند پهن بين المللى و منطقه اى را با استفاده از فنآوريهاى جديد تقويت كنيم تا كارائى شبكه ها را توسعه داده و ظرفيت هاى مطابق با نيازهاى كشورهاى منطقه مهيا كنيم.

كار در جهت استانداردهاى بين المللى و تعاملى باز و انعطاف پذير مسئلة مهمى براى تمامى كشورهاست تا مطمئن شوند كه ميتوانند از تكنولوژى و مضامين و سرويس هاى يكسان براى به حداكثر رساندن پتانسيل هاى خود استفاده كنند. توسعه و به كارگيرى نرم افزارهاى open_source و همچنين استانداردهاى باز براى شبكه اى كردن ICT بايستى تشويق و حمايت شود.

b) ايمن سازى دسترسى شايسته و جهانى به ICT

براى نيل به دسترسى هاى جهانى، مهم است كه فنآوريهاى جديد و موجود را براى ايجاد اتصال براى همه، خصوصاً از طريق قابليت دسترسى مؤسسات به بخش هاى عمومى مانند، مدارس، كنابخانه ها، ادارات پست و مراكز اجتماعى چند منظوره قدرتمندتر سازيم. توجه خاصى بايستى به نحوة استفاده از ICT براى افراد ناتوان و از طريق اقدامات ابتكارى، مبذول شود.

دسترسى با كيفيت بالا، از طريق در دسترس قرار دادن پهناى اند، پتانسيل بزرگى براى كمك به انتقال سرويس هاى اساسى جهت ارضاى نيازهاى اساسى انسان از طريق برنامه هاى كاربردى مانند آموزش الكترونيكى[3] ، بهداشت الكترونيكى[4] ، همچنين بازرگانى الكترونيكى[5] و ساير برنامه هاى كاربردى مى باشد. همچنين فنآوريهاى جديد مانند شبكه هاى بى سيم و ماهواره اى ميتواند به نواحى دوردست شامل جزاير دوردست و تنها، براى دسترسى به اطلاعات و علوم كمك كند.

c)حفظ تنوع زبانى و تنوع فرهنگى و رشد مضامين محلى

تنوع زبانى و تنوع فرهنگى توسعة جامعه را با ارائة محدودة زيادى از ارزش ها و ايده هاى مختلف. غنى مى سازد. اين امر گسترش و استفاده از ICT را با ارئة آنها به زبان و فرهنگى كه با كاربر مأنوس است، تسهيل مى سازد و به موجب آن باعث تشويق و افزايش استفاده از ICT خواهد شد.

افزايش شبكه هاى پهن باند در منطقة آسيا و اقيانوسيه، فقط از فعاليتهاى، بازرگانى و شخصى حمايت نمى كند، بلكه به حفظ تنوع فرهنگى و علوم بومى و سنت ها كمك مى كند. با اين تفاسير، تلاشهائى براى حمايت از دامنه نامهاى چند زبانه، توسعه مضامين محلى، بايگانى ديجيتالى، شكلهاى گوناگون رسانه هاى ديجيتالى، ترجمه و تطبيق مضامين بايستى انجام شود. توسعة استاندارد و معرفى كاراكتر ست ها و كدهاى زبان نيز بايستى انجام شود.

d)توسعة منابع انسانى

براى اينكه مرم بيشتر وارد جامعه اطلاعاتى شوند، بايستى سطح سواد ICT و مهارتهاى ICT بالا برود. براى نيل به اين امر، آموزش و تحصيلات مناسبى در هر سطحى، از ابتدائى تا بزرگسال، براى بازكردن فرصت هائى براى تمام مردم، خصوصاً براى افراد ناتوان بايستى انجام شود. ظرفيت كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى توسعه نيافته براى دريافت تأثيرات ICT بايستى از طريق افزايش همكارى هاى ملى و منطقه اى افزايش و توسعه پيدا كند.

ICT مى تواند به افزايش كيفيت آموزش و تحصيل و به اشتراك گذارى اطلاعات و علوم كمك كند. مربيان مانند پلى در جامعه اطلاعاتى عمل مى كنند و توسعة مهارتهاى ايشان و نيازهاى منابع برنامة آموشى بايستى حمايت شود.

اين امر در بالابردن تحصيلات ابتدائى و پيشرفته در علم و تكنولوژى بسيار مهم است. و به ايجاد يك گروه مهم از متخصصان ماهر ICT كه به عنوان بنيادهاى توسعة ICT منطقه كار خواهند كرد، كمك خواهد كرد. تشخيص داده شده كه آموزش در مورد توسعه و عملكرد زيرساختارهاى شبكه از اهميت ويژه اى برخوردار است و براى ايجاد سرويس هاى شبكه اى ICT به صورت كارآمد، قابل اعتماد و امن، بسيار حياتى است.

e)ايجاد چارچوب هاى قانونى، تنظيمى و سياستى

انتقال به جامعه اطلاعاتى نياز به ايجاد چارچوب هاى سياستى، قانونى و تنظيمى شفاف در سطح جهانى، منطقه اى و ملى دارد. وظيفة اين چاچوب ها توجه به حقوق و قوانين تمام اعضا در حوزه هائى مانند آزادى بيان، خصوصى سازى، امنيت، مديريت آدرس هاى اينترنت و دامنه نامها، و حفاظت مشترى، با حفظ حمايت اقتصادى و اطمينان از اعتماد و محرمانگى در فعاليت هاى تجارى است. براى امنيت بخشيدن به تسريع حل منازعات، قطعنامة حل اختلافات ( ADR ) بايستى در تمام جزئيات قضائى مورد توجه قرار گيرد.

f) اطمينان از تعامل بين حقوق مالكيت معنوى ( IPR ) و علايق مردم

با اين كه حقوق مالكيت معنوى نقش مهمى را در پرورش خلاقيت ها در نرم افزارها، تجارت الكترونيكى و تجارت مشاركتى و سرمايه گذارى بازى مى كند، نياز به افزايش فعاليت هائى باى اطمينان از تعامل بين حقوق مالكيت معنوى و علاقة كاربران اطلاعات وجود دارد و با اين وجود بايد توجه خاصى به توافق عمومى حاصل شده در مورد مسائل ICT در سازمانهاى چند جانبه بشود. نگهدارندگان حق كپى و توزيع كنندگان مضامين بايستى نياز به قابليت دسترسى به مضامين براى همه، خصوصاً افراد ناتوان آگاهى داشته باشند. از اين لحاظ، نيازهاى دسترسى، در جاهائى كه لازم است بايستى در چارچوب هاى قانونى، تنظيمى و سياستى وارد شود.

g) اطمينان از امنيت ICT

از جمله چالشهاى منطقه، عدم وجود آگاهى عمومى از مسائل امنيتى اطلاعات، ايجاد سريع پيچيدگيها، ظرفيت ها و برد فنآورى اطلاعات، مشكلات ايجاد شده توسط اين فنآوريها و آيندة انتقال چارچوب هاى ارتباطى ميباشد. با تشخيص اصول دسترسى مناسب، مساوى و عادلانه به ICT براى تمام كشورها، بايستى توجه ويژه اى به اين واقعيت مبذول شود كه ICT داراى پتانسيل هائى است كه اگر صحيح به كار نرود ميتواند براى حفظ ثبات بين المللى و امنيت ناسازگار باشد و ممكن است تأثير بدى روى جامعيت زيرساختار كشور بگذارد و به امنيت در فيلدهاى نظامى و مدنى آن ها آسيب برساند. نياز به يك رهيافت چند منظوره براى مقابله با اين چالشها و جنايت ها وجود دارد و در تمام اين رهيافت ها، راهنماهاى ملى و همكاران منطقه اى و بين المللى بايد همكارى و مشاكت داشته باشند. در همين زمان، فعاليت هاى مربوط به جلوگيرى از جنايات براى اطمينان از امنيت و ايمنى جامعه اطلاعاتى بايد به حق حاكميت ملتها احترام گذاشته شود و احترام به قانون اساسى و ساير حقوق افراد، مانند آزادى بيان بايد حفظ شود. تمام اعضاى فعال در مسائل ICT بايد گامهاى لازم براى افزايش امنيت و محرمانگى مشترى و ساير جنبه هاى جامعيت شبكه اى كه وابستگى به آنها مدام در حال افزايش است: را بردارند. امنيت مؤثر اطلاعات بايستى نه تنها توسط فنآورى، بلكه بوسيلة تحصيلات و آموزش، سياست و قانون و همكارى هاى بين المللى ضمانت شود. به عبارت كلى، توسعة يك ” فرهنگ جهانى امنيت ” بر اساس درك مشترك قوانين و مكانيسم هاى مناسب براى مبادلة اطلاعات و تكنولوژى و همكارى هاى بين المللى، بايد انجام شود.

h) پرورش مشاركت و تجهيز منابع

بخش خصوصى نقش مهمى در توسعه و انتشار ICT بازى مى كند، در حاليكه جامعة مدنى، شامل NGO ها با جوامع براى تقويت فعاليت هاى مربوط به ICT به طور بسته اى كار مى كنند. همكارى ها و مشاركت هاى افزايشى بين سازمانهاى دولتى و غير دولتى، بخش خصوصى و جامعة مدنى، براى طراحى و پياده سازى مؤثر فعاليت هاى مختلف، با دادن اولويت به منابع انسانى محلى در دسترس، لازم است. تمام اعضا اصرار به تجهيز منابع براى توسعة جامعه اطلاعاتى، از طريق افزايش رمايه گذارى در زيرساختار مخابرات، ايجاد ظرفيت هاى انسانى، چارچوب هاى سياستى و توسعة فرهنگ حساس به مضامين محلى و برنامه هاى كاربردى دارند. سازمانهاى بين المللى و منطقه اى، شامل مؤسسات مالى و توسعه، نقش مهمى در يكپارچه سازى استفاده از ICT در فرآيند توسعه و در دسترس قرار دادن منابع مورد نياز براى اين هدف بازى مى كنند.

2) برنامه ها و فعاليت هاى در اولويت بخشى

براى پيشرفت قابل توجه، تمام كشورهاى منطقه بايد در مسير اصلى ICT قرار بگيرند و توجه ويژه اى به جنسيت، در استراتژى هاى توسعة ملى، منطقه اى، در تمام بخش ها، ارائه دهند.

از اين نظر، فعاليت هاى پيگيرى ميتاند از توسعة اجتماعى و اقتصادى شامل ضرورت جوامع الكترونيكى[6] حمايت كند، در حاليكه در همان موقعيت مطمئن باشيم كه مدلهاى سنتى مشخص و محترم شمرده شده اند.

a) دولت الكترونيكى[7]

شبكه هاى ICT ميتواند سرويس هاى عمومى بهترى را به شهروندان بوسيلة انتشار مؤثرتر و بهتر اطلاعات و انتقال سرويس هاى اصلى دولتى ارائه دهد. دولت الكترونيكى همچنين ميتواند احساس بهترى از مشاركت اجتماعى ايجاد كند و تصميم گيرى ها و پياده سازى برنامه هاى توسعه را اصلاح كند.

b) بازرگانى الكترونيكى[8]

از طريق كاربرد ICT، بازرگانان در تمام بخش ها ميتوانند سودآورى و كارآئى افزوده تر، نيل به ازارهاى گسترده تر، هزينة تراكنش كاهش بافته و كنترل مؤثرتر صورت كالا را بدست آوردند. از نظر مشتريان، ICT ميتواند مشتريان را از طريق تماس و تراكنش با توليد كنندگان مختلف بدون محدوديت مكانى، خشنود سازد.

c) آموزش الكترونيكى[9]

دسترسى به تحصيلات وعلوم، براى توسعة اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اساسى است و به عنوان وسيله اى براى توانائى بخشيدن به افراد، توسعة اجتماعى و كارآئى تجارى است. شبكه هاى ICT داراى پتانسيلى براى ارائة فرصتهاى تحصيلى بى سابقه به تمام گروهها در تمام نواحى منطقه آسيا و اقيانوسيه ميباشند. پياده سازى برنامه هاى آموزشى جهانى و مناسب، مضامين، شبكه اى پهن باند و سخت افزارها بايستى افزايش پيدا كند.

d) بهداشت الكترونيكى[10]

دسترسى به سرويس ها و اطلاعات مراقبت هاى پزشكى يك حق اساسى است. بسيارى از كشورها فاقد تسهيلات و پرسنل مورد نياز براى مراقبت هاى پزشكى، خصوصاً در نواحى دوردست و روستائى ميباشند. استفاده از ICT، مشاركت تمام اعضاى جامعه در اجتماع بوسيلة دسترسى مساوى و مناسب به سرويس هاى مراقبت هاى پزشكى و همچنين تواناسازى شهروندان براى حفظ بهتر سلامتى خود و مشاركت بيشتر و مؤثرتر در فرآيند هاى مراقبت هاى پزشكى افزايش ميدهد.

e) اطلاعات اجتماعى و مراكز ارتباطى

اطلاعات اجتماعى و مراكز ارتباطى براى اطمينان از دسترسى جامع به سرويس هاى اطلاعاتى و اجتماعى، خصوصاً در نواخى روستائى مهم و حياتى است.

3) استراتژى هاى الكترونيكى ملى و منطقه اى

استراتژى هاى جامع ICT كه در بالاترين سطح سياسى قرار داده شده اند و داراى اهداف اصلى هستند، بايستى در سطوح اجتماعى، ملى، منطقه اى و جهانى براى ايجاد يك جامعه اطلاعاتى، شكل بگيرند. اين استراتژى ها بايستى براى طراحى و پياده سازى از طريق همكارى و مشاركت تمام اعضا حمايت شود. با توجه به اين امر، آگاهى از تمام پتانسيل هاى وسيع استفادة مثبت از ICT در تمام موارد مربوطه بايد افزايش و توسعه يابد.

2- نتيجه

اين اعلاميه در اختتامية كنفرانس منطقه اى آسيا و اقيانوسيه تصويب شده است و به عنوان ورودى منطقه آسيا و اقيانوسيه به فرآيند WSIS ارائه داده خواهد شد. علاوه بر اين، در اين كنفرانس اهميت اعلاميه و طرح كارى كه از فرآيند WSIS بدست خواهد آمد، با توجه به اهداف موافقت شده بين المللى و خصوصاً آنهائى كه در اعلامية هزارة سازمان ملل ذكر شده اند، تأكيد شد.

——————————————————————————–

[1] Institutional stability

[2] Interoperable( امكان تبادل اطلاعات بين سيستم ها و شبكه و ساير عناصر )

[3] e_learning

[4] e_health

[5] e_bussiness

[6] e_communities
[7] e_government

[8] e_bussiness

[9] e_learning

[10] e_health

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
بستن