تکنولوژی

گزارش اينترنتى UCLA – بخش دوم

بخش مقاله ITiran –
دسترسى وكاربرى اينترنت
چه كسانى از اينترنت استفاده مى كنند؟ كاربران از كجا به اينترنت دسترسى مى يابند ؟ آنها از كدام سرويس هاى اينترنت استفاده مى كنند؟
اولين گام دراين پروژه، بوجود آوردن تصويرى بعنوان معياروشاخص كابرى وناكاربرى اينترنت بود . يافته هاى پروژه اينترنتى UCLA دال بر آن بود كه بيش از دوسوم آمريكائيان به اينترنت دسترسى دارند :

دسترسى به اينترنت ( يافته هايى برمبناي2096 پاسخگو)
آمريكايى هايى كه به اينترنت دسترسى دارند: 9/66 درصد
دانش آموزانى كه از اينترنت در مدر سه استفاده مى كنند : 3/55 درصد
كاربران اينترنت : 9/46 درصد
كارمندانى كه از اينترنت در محل كار ( خارج ازمنزل ) استفاده مى كنند : 3/42 درصد
كاربرى اينترنت درمنزل يك دوست يا فاميل: 8/19 درصد
استفاده از اينترنى دركتابخانه هاى عمومى : 6/9 درصد
استفاده از اينترنت در ساير مكان ها:4/2 درصد

ده مورد بيشترن فعاليت هايى كه در اينترنت انجام مى شوند ( درصدكاربران اينترنت)
گشت وگذاردر وب ( وبگردى ـ مرور وب: 7/81 درصد پست الكترونيكى : 6/81 درصد
يافتن اطلاعات مورد علاقه : 2/57 درصد
خواندن اخبار :6/56 درصد
يافتن اطلاعات درمورد سرگرميها:3/54 درصد
خريد آنلاين:7/50 درصد
دسترسى به اطلاعات درمورد مسافرت : 8/45 درصد
استفاده براى ارسال پيامهاى فورى :6/39 درصد
يافتن اطلاعات پزشكى :6/36 درصد
بازى :33 درصد

سابقه استفاده از اينترنت
كمتر ازيك سال: 4/21 درصد
يك تا دوسال : 4/39 درصد
دوتا چهارسال : 4/23 درصد
بيش ازچهارسال : 8/15 درصد

ميزان هزينه كردن درماه بصورت online ( فقط درصدهاى خريداران)
صفرتا15 دلار: 5/21 درصد
15 تا175 دلار: 8/59 درصد
بيش از175 دلار:7/18 درصد

چه كسانى ازاينترنت استفاده مى كنند؟
سواد، درآمد، دسترسى
بطور كلى ، هرچه ميزان سواد وتحصيلات پاسخ دهندگان بالاتر بوده ، احتمال استفاده آنها از اينترنت بيشتر بوده است . دارندگان درجات تحصيلى بسيار بالا ، بصورتى مر تبط ، مر اتب بالاترى ازكاربرى را داشته اند . 3/86% ازكسانى كه دانشجو ، فارغ التحصيل كالج يا فارغ التحصيل دانشگاهها هستند ازاينترنت استفاده ميكنند .

به همين صورت ، دارندگان درآمدهاى بالاتر ، سهم بيشترى از طيف كاربران اينترنت دارند . بيش از80% از پاسخگويانى كه درآمد بالاى 50000 دلار دارند ، از اينترنت استفاده مى كنند .
درعين حال ، اينترنت قلمرو انحصارى دانش آموختگان رده بالا يا صاحبان درآمد هاى چشمگيرنيست.درهمان حال كه اكثريت بزرگى از فرهيختگان وصاحبان درآمد هاى بالا از جمله كاربران اينترنت هستند ، كم سوادترها و كم درآمدترها هم به تعداد قابل توجه وتاثير گذارى از اينترنت استفاده مى كنند . بيش از1/53% از كسانى كه تحصيلات دبيرستانى دارند ، ازجمله كاربران هستند. حدود60% از بزرگسالانى كه درآمد بين 15000 تا49000 دلار دارند ، از اينترنت استفاده مى كنند و 41% بزرگسالانى كه درآمدهاى كمتر از15000 دلار دارند نيز كاربر اينترنت هستند .

پسران ودختران ، مردان وزنان
عموماّ مردان به نسبت زنان دسترسى بيشترى به اينترنت داشته و وقت بيشترى را صرف آن مى كنند . در پاره اى از گروههاى سنى ،

درصد زنان كاربر اينترنت ، بيش از مردان است.
دختران سنين 12 تا15 مقدارى بيش ازپسران همسن خود ، احتمال دسترسى به اينترنت را دارند . درسنين بعدى نوجوانى وجوانى ، احتمال دسترسى پسران به اينترنت ، به مقدار جزئى بيش از دختران است . برترى مردان در اين زمينه تاسنين 45 تا 55 ادامه مى يابد . درسنين 45 تا 55 زنان احتمال بيشترى براى دسترسى به اينترنت دارند . درسنين بالاتر بازهم مردان با احتمال بيشترى به اينترنت دسترسى دارد .
حضور فرزندان در خانواده ، بادسترسى بيشتر زنان به اينترنت مرتبط است ولى به ميزان دسترسى مردان ارتباطى ندارد . زنان درخانواده هايى كه داراى فرزند هستند ، به نسبت زنان در خانواده هاى بدون فرزند دسترسى بيشترى به اينترنت دارند . 2/70% از زنان در خانواده هاى داراى فرزند ، به اينترنت دسترسى دارند درحاليكه فقط6/56% از زنان در خانواده هاى بدون فرزند امكان دسترسى به اينترنت را دارا هستند . (وجود فرزندان در خانواده ، دراحتمال دسترسى مردان به اينترنت تاثير كمى داشته يابى تاثير بوده است .)
جنسيت همچنين در اينكه اينترنت چگونه مورد استفاده واقع شود ، نقش دارد . در حاليكه نبت مقدار زمانى كه مردان وزنان صرف تفريح وسرگرمى در اينترنت مى كنند تقريباّ مساوى است ، زنان به مقدار جزئى زمانى بيش از مردان را صرف انجام تكاليف درسى وشغل شان مى كنند ومردان درصد بالاترى از وقت شان را در امورتجارى صرف مى كنند (خريد ، امور بانكى ، مزايده و حراج)

پسر ان سنين12 تا17 زمان بيشترى را به نسبت دختران صر ف بازى هاى روى شبكه مى كنند در حاليكه دختران همان سنين ، زمان بيشترى را صرف انجام تكاليف مدرسه مى كنند.

سن
به رغم آنچه بصورت رسمى عاقلانه مى نمايد ، دركاربرى اينترنت ، جوانان برسايرين غلبه ندارند . بين سنين12 تا35 ، متوسط ساعات ارتباط با اينترنت درهته ، همراه با سن افزايش مى يابد . اين افزايش يكنواخت مى تواند بصورت وسيعى با كاربرد اينترنت در محيط كار مرتبط باشد.

رابطه نوع استفاده از اينترنت وسابقه استفاده از آن
كاربران ، با توجه به ميزان سابقه اى كه در استفاده از اينترنت دارند ، چگونه از امكانات مختلف موجود در اينترنت استفاده مى كنند ؟
صاحبان بيشترين سابقه در استفاده از اينترنت دراين پروژه ( كسانى كه از بيش از4 سال پيش به اينترنت دسترسى داشته اند) ، زمان بيشترى را در اينترنت صرف كار كردن در خانه ، جستجوى اخبار ، خريد وفروش سهام وسرمايه گذارى مى كنند . آنهايى كه دراستفاده از اينترنت سابقه كمترى دارند ، وقت بيشتر ى را صرف بازى كردن و دنبال كردن تفريحات مورد علاقه مى كنند .

مستعفيان الكترونيك
درصدقابل توجهى از ناكاربران اينترنت (3/10%) ، مستعفى ها هستند . اينها كسانى هستند كه زمانى حداقل يكبار درماه از اينترنت استفاده مى كردند ولى هم اكنون از آن استفاده نمى كنند .

دسترسى به اينترنت : آيا ناكاربران بزودى كاربرخواهند شد ؟
آيا استفاده از اينترنت همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد؟ از حدود يك سوم پاسخ دهندگان كه درحال حاضر به اينترنت دستر سى ندارند ، 4/41% آنان مى گويند آنها ممكن است يا بسيار ممكن است درعرض سال آينده به اينترنت دستر سى پيدا كنند .
درعين حال بيش از نيمى از ناكاربران (6/58%) مى گويند كه آنها در سال آينده از جمله كاربران اينترنت نخواهند بود .

هرچه سن ناكاربران بالاتر است ، احتمال اينكه بگويند به اينترنت دسترسى خواهند داشت ، كمتر مى شود . حدود 45% ( دقيقاّ 3/44%) ازكسانى كه اعلام مى كنند كه در سال آينده به اينترنت دسترسى پيدا نخواهند كرد ، درسنين بالاى 56 سال هستند . 7/33% از اين افراد درسنين بين 36 تا55 و 22% آنان درسنين 12 تا35 هستند .

دركجا به اينترنت مرتبط مى شويد ؟
پروژه سئوال كرده است كه دسترسى به اينترنت دركجا اتفاق مى افتد . تحقيق نشان دادكه 9/46% از آمريكائيان در نيمه اول سال2000 درخانه خود به اينترنت دسترسى داشته اند .
پروژه همچنين تعيين مى كند كه دسترسى عمده و اصلى كاربر بر اينترنت ـ به معناي75% يا بيشتر ازكل زمان دستر سى ـ در چه محلى اتفاق مى افتد . ر ايج ترين محلى كه دسترسى اصلى كاربران به اينترنت درآن اتفاق مى افتد ، خانه است (43% كاربران ) . محل كار در رده بندى مكان هاى اصلى دستر سى ، رتبه دوم را داراست (18% كاربران ) .
براى كار بران زير 18 سال ، خانه بيشترين دستر سى عمده واصلى به اينترنت را فراهم مى كند (38%) . ومدرسه در درجه دوم قرار مى گيرد (1/19%) . و پس از آن خانه يك دوست يا يكى از بستگان قرار دارد(3/18%)

كاربران : زمان صرف شده در اينترنت
شگفت انگيز نخواهد بود كه بدانيم هر چقدر سابقه استفاده كاربران از اينترنت بيشتر باشد، آنها زمان بيشترى را بصورت online صرف خواهند كرد . تفاوت ها زياد است. كسانى كه بيش از4 سال سابقه استفاده از اينترنت دارند ، بيش از5/2 برابر (2/16 ساعت درهفته ) آنها كه سابقه اى كمتر از يك سال دارند ، از اينترنت استفاده مى كنند ( 1/6 ساعت درهفته ) .

استفاده از رسانه ها
آيا استفاده از اينترنت درحال جايگزين شدن ساير رسانه هاست ؟ بعنوان يك نقطه آغاز ، پروژه دريافته است كه كاربران اينترنت به ميزان قابل توجهى بيش از ناكار بران به رسانه ها ( بصورت كلى ) دستر سى پيدا مى كنند . اين نمودار نشان دهنده درصد پاسخگويانى است كه ازسانه هاى مختلف استفاده مى كنند.

باوجود اينكه كاربران وناكار بران اينترنت به مقدار مساوى به تلويزيون دسترسى دارند ، تعداد ساعاتى كه درهر هفته صرف تماشاى تلويزيون مى شود ، بصورت قابل ملاحظه اى بين كاربران وناكاربران تفاوت دارد . كاربران اينترنت به صورت معنى دارى كمتر ازناكاربران به تماشاى تلويزيون مى پردازند . كاربران وناكاربران وقت مساوى براى خواندن كتاب وروزنامه وصحبت كردن با تلفن صرف مى كنند درحاليكه كار بران اينترنت28% (6/4 ساعت درهفته ) كمتر از ناكاربران تلويزيون تماشا مى كنند .

ديدگاهها در مورد اينترنت
پروژه اينترنتيUCLA طيف وسيعى از ديدگاههاى مروط به كاربرى يا ناكاربرى اينترنت را مشخص وتحليل كرده است .

آيا تكنولوژى ارتباطات ، دنيا را به مكان بهترى تبديل كرده است ؟
نزديك به دوسوم (66%) از كار بران و حدود نيمى از ناكاربران (3/49%) ، معتقدند كه تكنولوژى هاى جديد ارتباطات وازجمله اينترنت دنيا را به مكان بهترى تبديل كرده اند .

آيا كاربران از اينترنت راضى هستند يا ازآن احساس نارضايتى مى كنند ؟
درمجموع كاربران اينترنت از اين تكنولوژى رضايت دارند و در يك درجه بندى بين 1 (كاملاّ ناراضى ) تا 5 (كاملاّ راضى) ، به آن نمره4 ميدهند . بيشترين ميزان رضايت كاربران از اينترنت بعنوان يك ابزارارتباطى است . آنها همچني از ميزان اطلاعات مربوط و قابل قبول موجود روى اينترنت احساس رضايت مى كنند . امكان دسترسى به كالاها وخدمات ازطريق اينترنت و سهولت روش هاى جستجو نيز از موارد رضايت كاربران از اينترنت است .

اعتقادات درمورد اينترنت اين تحقيق ، هفت سئوال مطرح كرده است كه ديدگاهها وعادت هاى شخصى را در مورد اينترنت توضيح مى دهد. براساس مهم تر ين يافته ها :
كاربران و ناكاربران اينترنت به ميزانى تقريبا مساوى يكديگر در مورد امكان پذير بودن دسترسى كودكان به”انبوه موارد اطلاعاتى نامطلوب” موجود در اينترنت توافق دارند . دريك رتبه بندى از يك (قوياّ مخالف) تا5 (قوياّ موافق) پاسخ متوسط كاربران اينترنت 3/4 و پاسخ متوسط ناكاربران 2/4 بوده است . اين بالاترين ميزان توافق در مجموعه7 سئوال بوده است .
ناكاربران و كاربران ( با درجه كمترى از توافق) معتقدبودند كه”كسانى كه online مى شوند ، حريم خصوصى خود را در مخاطره قرار مى دهند ( براى ديدن اطلاعات تفصيلى در مورد مساله امنيت حريم خصوصى ،.
 كاربران وناكاربران با اين نكته موافق بودند كه كاربرد اينترنت موجب صرفه جويى در وقت خواهد شد . ولى هم آنها اعتقاد داشتند كه مردم وقت زيادى را بر روى اينترنت صرف مى كنند .
 كاربران وناكاربران با اين نكته كه “اينترنت چيز قابل توجهى براى عرضه كردن ندارد” موافق نبودند . شفت آور نخواهد بود كه كاربران اينترنت بويژه با اين مورد سر موافقت نداشتند .

اطلاعات موجود در اينترنت : آيا اين اطلاعات صحيح وقابل اعتماد هستند ؟
كاربران وناكاربران در مورد صحت وقابليت اعتماد اطلاعات موجود برروى اينترنت ، عدم توافق داشته اند . ناكاربران اينترنت با احتمالى كمتر از كار بران به صحت وقابليت اعتماد اطلاعات موجود در اينترنت معتقد بوده اند . ولى حتى در ميان كاربران ، فقط كمى بيش از نصف (7/54%) آنان اعتقاد داشته اند كه اغلب يا تمام اطلاعاتonline صحيح و قابل اعتماد است و فقط يك سوم ناكاربران دراين مورد با آنان هم عقيده بوده اند .
درجهت منفى مساله ، 1/22% از ناكاربران معتقدندكه “هيچيك” يا “فقط بخش كوچكي” از اطلاعات موجود برروى اينترنت صحيح وقابل اعتماد هستند . در ميان كاربران5/7% از آنان همين اعتقاد را دارند . بخش قابل توجهى از كاربران (7/35%) همراه با 7/45% از ناكاربران ، مى گويند كه “حدود نيمي” از اطلاعات موجود در اينترنت قابل اعتماد هستند .
اين نمودار نشان دهنده اعتقادات كاربران وناكاربران اينترنت در مورد چگونگى قابليت اعتماد اطلاعات موجود بر روى اينترنت است .

اگراينترنت بخواهد بعنوان تكنولوژى معرف يك نسل شناخته شود ، ديدگاه عمومى در مورد اطلاعاتى كه به اين شبكه وارد مى شود بايد به ميزان قابل توجهى بهبود يابد .

موانع استفاده از اينترنت
ناكاربران : چرا online نيستيم ؟
مساله اصلى براى ناكاربران ، مسئله دسترسى است . بسيارى از مردم هنوزدرمنزل كامپيوتر ندارند . حدود 40% از پاسخ دهندگان .

( در مقابل اين ، بعضى از كسانى كه كامپيوتر دارند ، چند دستگاه كامپوتر در اختيار دارند . 18% از پاسخ دهندگان مى گويند كه آنها بيش از يك دستگاه كامپيوتر دارند و 8/4% از پاسخ دهندگان سه دستگاه يا بيشتر از آن ، كامپيوتر در حال كاركردن دارند و البته اين غير از PDA ها “كامپيوتر هاى جيبي“ ، سيستم هاى Videogame “بازيهاى كامپيوترى “ و webTV ها “ تلويزيون هايى كه از طريق شبكه Web برنامه دريافت مى كنن“ مى باشد .)
بيشترين دليلى كه براى نداشتن دسترسى از سوى ناكاربران اعلام مى شود ، “در اختيار نداشتن كامپيوتر يا ترمينال” است . دومين دليل رايج آن است كه يك سوم از ناكاربران مى گويند “علاقمند نيستند” .
دوجواب ديگرى كه اغلب شنيده مى شود آن است كه “نمى دانم چطور از آن استفاده كنم” و اينكه “اينترنت خيلى گران است” . تعداد كمترى از ناكاربران نگرانى هايى همچون “ترس يا دستپاچكى از تكنولوژي” ، “امنيت حريم خصوصي” ، ”نامناسب بودن براى كودكان” ، “پورنوگرافي” و سرعت كم ارتباط را مطرح ميكنند . درميان تعداد زيادى از ديگر دلايل ، اين دومورد هم وجود دارد كه “من براى استفاده از اينترنت خيلى پيرم” و”وقت ندارم”.

آيا بهاى يك كامپيوتر مساله اصلى ناكار بران است ؟
هزينه لازم براى صاحب كامپيوتر شدن ، اغلب توسط تحليل گران رسانه اى بازار و قانونگذارانى كه متمايل به پركردن وبستن “شكاف ديجيتال” هستند، بعنوان يكى ازموانع استفاده از اينترنت اعلام مى شود. در حاليكه بسيارى از ناكاربران ، قيمت را يك فاكتور موثر مى دانند ولى اكثريت بزرگى از آنان عواملى غير از قيمت را بعنوان عامل نخريدن كامپيوتر ذكرمى كنند .
وقتى كه پرسيده مى شود قيمت كامپيوتر چقدر بايد پائين بيايد تا آنها جداّ بفكر خريد كامپيوتر ، باشند ، 8/16% مى گويند كه ”با هيچ قيمتى كامپيوتر نخواهند خريد “ .
بسيارى از كسانى كه همچنان ناكاربر باقى مانده اند ، اگر قيمت ها مناسب باشند. براى خريد اولين كامپيوترشان به بازارخواهد رفت . حدود16 درصد (1/16%) از ناكار بران مى گويند اگر قيمت كامپيوتر حدود1000 دلار وبيشتر باشد ، آنها جداّ خريد كامپيوتر را مورد توجه قرار خواهند داد . 3/22% آنها ، كامپيوترى مى خواهند كه قيمت آن بين 500 تا999 دلار باشد و 5/22% از آنها ، قيمت هاى زير500 دلار را درخواست مى كنند . فقط 1/9% از ناكاربران مى گويند دليل آنها براى عدم استفاده از اينترنت آن است كه اينترنت”خيلى گران “ است .

پست الكترونيك
يكى از پراهميت ترين يافته هاى پروژه اينترنتى UCLA ، مشتمل بر آن است كه كاربران چند بار E – mail ميخوانند ؟ دركمتر از يك دهه ، پست الكترونيكى در آمريكا به يك ابزار بنيانى ارتباطى تبديل شده است .

چند بارE – mail تان را چك مى كنيد ؟
پروژه دريافت كه 76% كاربران E – mail صندوق پستى شان را حداقل يك بار در روز چك مى كنند. بسيارى از آنها اين كار را چندين بار در روز انجام مى دهند .
اطلاعات بدست آمده پروژه نشان دهنده آن است كه دوسوم آمريكائيان از اينترنت استفاده مى كنند . 82% كاربران اينترنت ، E – mail دارند . 42% آمريكايى ها ، E – mail شان را بصورت يك عادت ، روزانه چك ميكنند .

اين حقيقت كه E – mail ، ابزار ارتباطى ه در يك دهه قبل كاملاّ ناشناخته بود ، در حال حاضر روزانه بوسيله تقريباّ نيمى از تمام آمريكايى ها مورد استفاده قرار مى گيرد ، سئوالات مهمى را در اين مورد كه ما از اين پس چگونه ارتباط برقرار مى كنيم ، چگونه اطلاعات را منتشر مى كنيم ، وچگونه از ارتباطات پشتيبانى مى كنيم ، مطرح مى كند . مافقط درشروع توضيح وتشريح اين موضوع هستيم . بگذاريد فعلاّ فقط آن را درك كنيم . اهميت اجتماعى و قدرت ارتباطى E – mail را .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.