تکنولوژی

تشکيل نخستين جلسه کميته مبارزه با جرايم رايانه اى و اينترنتى

بخش خبر ITiran – نخستين جلسه کميته مبارزه با جرايم رايانه اى و اينترنتى در قوه قضائيه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ITiran به نقل از نشريه ماوى ( نشريه داخلى قوه قضائيه( در اجراى دستور رئيس قوه قضائيه مبنى بر تشکيل کميته مبارزه با جرايم رايانه اى و اينترنتى و بررسى ابعاد حقوقى جرايم مذکور در محل کميسيون تدوين سياست جنايى و قوانين جزايى شوراى عالى توسعه قضايى تشکيل شد.
در اين جلسه ابتدا اهداف شرح وظايف و ساختار کميته مبارزه با جرايم رايانه اى و اينترنتى توسط دبير شوراى عالى توسعه قضايى – رييس کميسيون تدوين سياست هاى جنايى و دبير کميته براى حاضران تشريح شد.
سپس پيرامون ضرورت تدوين قوانين ماهوى و شکلى پيرامون جرايم رايانه اى – وضعيت وقوع و کشف جرايم مذکور در کشور بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد کميته هاى فرعى تخصصى براى تدوين لوايح قانونى ماهوى و شکلى بررسى مشکلات قضائى – پليسى – فنى و انجام هماهنگى هاى لازم تشکيل شود.
همچنين در اين جلسه مقرر شد که کميته علاوه بر مسايل جزايى به مسايل حقوقى رايانه و اينترنت نيز توجه کند.
ارايه طرح تشکيل دادگاه هاى تخصصى براى رسيدگى به جرايم رايانه اى و اينترنتى و آموزش کارکنان قضايى و ادارى متخصص از ديگر تصميم گيرى هاى اين جلسه بود.
در اولين جلسه اين کميته عليرضا جمشيدى دبير شوراى عالى توسعه قضايى – نصرالله جهانگرد دبيرشوراى عالى اطلاع رسانى – دکتر جعفر کوشا رييس کميسيون تدوين سياست جنايى و قوانين جزايى – رضا پرويزى دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اى و اينترنتى – نماينده شوراى عالى انفورماتيک – رييس مجمع ناشران الکترونيک – معاون قضايى و آموزشى دادگسترى تهران – رييس انجمن شبکه هاى اينترنتى – سرپرست اداره کل مبارزه با جرايم خاص رايانه اى نيروى انتظامى – رييس اداره حقوقى سازمان قضائى نيروهاى مسلح – مدير کل دفتر تحقيقات و پژوهش هاى قضائى – نماينده دادگاه انقلاب اسلامى استان تهران و رييس مرکز مطالعات حقوق تکنولوژى دفتر فناورى هاى رياست جمهورى حضور داشتند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.