تکنولوژی

جزئیات ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﮐﻤﭙﯿﻦ درﺧﺘﮑﺎري ﺑﺎ اﯾﺪهﭘﺮدازي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در راﺳﺘﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ “ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ” ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ 121 ﻫﺰار اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 110 ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺟﻮاﻫﺮده راﻣﺴﺮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

زﻣﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ

واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ آذر ﻣﺎه، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﭘﺮﭼﻢدار ﮐﻪ در اﯾﺮان روﺷﻦ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﻧﻬﺎل در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻮاﻫﺮده ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدش ﺑﮑﺎرد. در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻋﻢ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه داراي ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ از ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ« ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﺟﻮاﻫﺮده، از ﺗﻮاﺑﻊ راﻣﺴﺮ، را اﺣﯿﺎ ﮐﺮده و در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و دﻓﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهاي در اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﺮدارد.

ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم درﺧﺘﮑﺎري، ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاي دو ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ دوﺳﺎل آﺗﯽ آﺑﯿﺎري و واﮐﺎري ﻧﻬﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﺮﺻﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

منبع : آی‌تی‌ایران

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
بستن