تکنولوژی

جهانگرد: تقلي شكاف ميان مردم و دولت مهمترين نكته در عصر اطلاعات است

ايسنا – با نهايى شدن موازين تمامى سازمانهاى جهانى، ظرف چند ماه آينده اگر ما نيز در روابط و عرصه جهانى جايگاهى نداشته باشيم، نمى‌توانيم از حقوق خود دفاع كنيم.
به گزارش خبرنگار سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس نصرالله جهانگرد، معاون برنامه‌ريزى و توسعه وزارت پست، كه در هفدهمين گردهمايى معاونان پژوهشى واحدها و پژوهشكده‌هاى جهاد دانشگاهى، سخن مى‌گفت، جايگاه و چشم‌انداز آتى ICT در ايران و جهان را محور بحث قرار داد و اظهار داشت: در حالت استراتژيك ورود به بازار، نگرش برنامه‌هاى بخش IT به نحوى است كه برنامه‌هاى توسعه دولت آمريكا، با محوريت IT تنظيم شده است؛ هم‌چنين در رقابت با آمريكا كشورهاى اروپايى و ژاپن نيز براى پر كردن فاصله تكنولوژيكى با آمريكا، برنامه‌هاى جهشى تحقيقاتى جهت رشد IT را تنظيم كرده است و در اين راستا 4 كشور كره، سنگاپور، هنگ كنگ و تايوان نيز همگام با اين روند حركت كرده‌اند.
وى افزود: در دهه 90 ميلادى و تبديل نگرش برنامه بخشى به فرابخشى، دولت آمريكا محور IT را از عناصر ملى اعلام كرد و در اين راستا، اغلب كشورهاى اروپايى نيز برنامه جهشى توسعه اجتماعى، اقتصادى خود را با محوريت ICT تنظيم كردند.
وى در ادامه گفت: در سطح بين‌المللى و به علت محوريت IT، بهترين مطالعه در مالزى كه كشورى در حال توسعه محسوب مى شود،انجام شده است و برنامه‌هاى آنها در سه محور مردم (آموزش، افزايش مهارت و فرهنگ‌سازى)، زيرساختها (شبكه،‌ تجهيزات، مقررات و قوانين) و كاربردها (تاسيس MSL ـ شهرك نمونه‌ـ همچنين 7 پروژه راهبردى، ايجاد جوامع الكترونيكى و شبكه كنفرانس از راه دور) تدوين شده است و در اين حوزه به طور مشخص اين كشور دريافته است كه چگونه با كشورهاى پيشرفته مواجه شود و با آنها تعامل داشته باشد.
مهندس جهانگرد، گفت: در بين كشورهاى غربى نيز مى‌توان گفت ايرلند محوريت پيشرفت را داراست. اين كشور كه بر پايه كشاورزى است و يك درصد جمعيت اروپا را به خود اختصاص داده است، 60 درصد توليد نرم افزار و 40 درصد جذب سرمايه‌گذارى را در اروپا داشته است.
معاون برنامه‌ريزى و توسعه وزارت پست، در ادامه بيان داشت: از سال 98 محوريت توسعه IT در ادبيات بين‌المللى لحاظ شده است و در سال 2000 و در قطعنامه G8 در اوكيناوا، به ICT يك فصل مهم تخصيص داده شد و كوفى عنان با اشاره به قطعنامه فوق، ماموريت بر روى بحث ICT و كاستن فاصله ديجيتالى جوامع را داده است كه شامل ايجاد نهاد مشاوره ICT در سازمان ملل، ايجاد صندوق امانى كمك به توسعه ICT و توسعه اقتصادى، اجتماعى در كشورها و جوامع به محوريت توسعه ICT مى‌شود.
وى افزود: در اتحاديه جهانى مخابرات (ITU) هر چهار سال يكبار اجلاسى براى هم‌آورى نظريات علمى برگزار مى‌شود. در اين راستا در اجلاسى كه در سال 2003 و در ژنو برگزار مى‌شود، تمامى اتحاديه‌هاى جهانى نظريات خود را ارائه مى‌دهند و از مجموعه آن پيشنهاداتى تصويب خواهد شد و در اين راستا WTO با مخابرات، اتحاديه گمركى، سازمان يونسكو، سازمان مالكيت معنوى، سازمان ملل، سازمان اتحاديه جهانى كار در حال ايجاد رابطه و فعاليت است.
مهندس جهانگرد، تصريح كرد: با توجه به موارد ياد شده در كشورمان مشاهده مى‌شود كه در دستگاهها و سفرهاى خارج از كشور مسوولان، انجام امور كارشناسى جايگاهى ندارد و ميان سازمانها و نهادها نيز ارتباطى ديده نمى‌شود.
وى در ادامه در خصوص مولفه‌هاى مهم در عصر اطلاعات، بيان داشت: در اين عرصه چگونگى توليد ثروت دچار تغيير شده است، عوامل پايدارى سيستم‌هاى بسته حذف شده و سيستم‌هاى باز حاكم مى‌شوند، توزيع قدرت و مولفه‌هاى اقتدار تغيير مى‌يابند، اثر فاصله جغرافيايى در فعاليتها به سمت صفر پيش مى‌رود، مسائل جهانى، اقتصادى، اجتماعى رو به پيچيدگى مى‌رود، اقدام در سطح ملى بدون تعامل در سطح جهانى بهينه نخواهد بود و نهايتا مديريت و سازماندهى كاملا تغيير مى‌يابد.
مشاور رييس جمهور، چالش‌هاى اساسى در كشورهاى جهان سوم، براى دستيابى به برنامه وسعه استراتژيك را فقدان ديدگاه بلند مدت مشترك ميان رهبران و مديران ارشد در تدوين برنامه‌ها دانست و در ادامه به وجود روش clock time به جاى natural time در تدوين برنامه‌ها، فقدان حركت جمعى ميان نخبگان و اقدام فردى و نهايتا بريدگى زودرس، فقدان فضاى ياديگرى مناسب و نهايتا قديمى بودن سيستمهاى مديريتى كشور در رابطه با چالش‌هاى موجود اشاره كرد.
وى تصريح كرد: با تمام اوصاف، اكنون ما حاضر نيستيم از تجربه جهانى استفاده كنيم و همواره درصدديم تمام مراحل را از ابتداى دوره چرخ آغاز كنيم. در حال حاضر 40 الى 45 سال است كه سيستم‌هاى اصلى كشور تغيير نيافته است و هنوز در سيستم‌هاى ادار كشور 7 لايه ادارى وجود دارد، در حالى‌كه اين سيستم در جهان به 4 لايه و آن هم لايه‌هاى هم سطح تغيير يافته است.
وى تهديدهاى اين حوزه را جابجايى ارزش افزوده در قلمرو اقتصادى، سياسى و فرهنگى دانست و گفت: هر اقتصادى كه توليد ارزش افزوده بيشترى را به همراه داشته باشد، مرز منافع بيشترى را نيز خواهد داشت. به عبارتى اگر ارزش افزوده در حوزه اقتصادى، فرهنگى و سياسى در درون نظام و كشور مديريت شود، مرزهاى منافع مصون خواهد ماند، در غير اين صورت مولفه‌هاى امنيت ملى كشور تغييرخواهد يافت و در خارج از كشور رقم خواهد خورد.
وى، گفت: در عصر اطلاعات، مهمترين نكته براى پايدارى، رشد، توسعه و اقتدار، تقليل شكاف ميان مردم و دولت است و در اين راستا با توجه به سخنان مقام معظم رهبرى و رييس جمهور، هم‌چنين به كارگيرى راهبردهاى شوراى انقلاب فرهنگى، بررسى تجربيات و مستندات 30 كشور جهان، بررسى دو دهه فعاليت IT ايران و تجزيه و تحليل آنها، نهايتا راهبردهاى كليدى و اهداف استراتژيك توسعه ملى ICT تهيه شده است.
وى افزود: در اين راستا تمهيداتى در زيرساخت‌ها در وزارتخانه‌ها، تقويت محيط و فضاى هم افزايى ملى، برنامه جامع گسترش ICT در توسعه ملى پايدار، محوريت كليدى و استراتژيك بخش خصوصى در توسعه ICT و توسعه منابع انسانى از اولويتهاى گسترش ICT در كشور مى‌باشد.
وى، گفت: نقش و جايگاه دانشگاه در ايجاد جامعه دانايى محور و توسعه پايدار ملى، مستلزم نهادينه شدن مشاركت اثربخش دانشگاهها در فعاليتها است. بخش تحقيقات جهاد دانشگاهى نيز با وجود پژوهشكده خود و دارا بودن مزيتهايى از جمله نيروى انسانى، مى‌تواند بخشى از حوزه تحقيقات IT را بر عهده بگيرد و در اين راستا حركت جدى داشته باشد.
مهندس جهانگرد، پروژه‌هاى ارائه شده از سوى سازمانها و وزارتخانه‌ها را در طرح تكفا، 2186 پروژه دانست و گفت: از محل بودجه 69 ميليارد تومانى سال جارى، اعتباراتى جهت انجام پروژه‌ها اختصاص يافته است اما هر دستگاه براى دريافت بودجه، هر پروژه‌اى را كه مدنظر داشته ارائه داده است كه شايد محل كسب اعتبار آن از بودجه تكفا نبايد لحاظ شود.
وى در پايان گفت: در طرح تكفا و در سال 81 بيشترين بودجه به حوزه‌هاى زيرساختى اختصاص يافته است كه اين مبلغ در سال 82 به صورت مساوى بين زيرساخت و عمليات اجرايى خواهد بود و در سال 83 با تامين شدن تمامى زيرساختها، منابع انسانى با مهارت ديجيتال، روند اصلى فعاليت آغاز خواهد شد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. آموزش گام به گام از مبتدی تا پیشرفته پاپ اپ تلگرام رایگان
    راهنمای کامل و جامع درباره مقاله سئو – راهنمای آپدیت شده
    ترفند های کلیدی درباره چک لیست نگارش انشاء (آموزش گام به گام)

    نکات ارزشمند در مورد سایت فروشگاه اینترنتی که ضروری است در نظر بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا