زاکربرگ: معذرت می‌خواهم

گزارشی از جلسه شهادت زاکربرگ درباره