آلمانی‌ها خودروی پرنده می‌سازند

آلمانی ها به زودی خودروی پرنده می‌سازند و این آرزوی بشر را محقق می‌کنند