سامانه سنجش کیفیت شبکه زیرساخت

وزیر ارتباطات امروز از سامانه سنجش کیفیت شبکه زیرساخت که شامل شبکه اینترنت هم می‌شود رونمایی کرد.