کارافرینی

از کارافرینی تا واقعیت

نوشته رضا هاشمی * 1 December 2016 ديدگاه 4

زیست بوم کارافرینی کشور بیش از هر چیز نیاز به خود اصلاحی و بحث و گفتگوی کارشناسی دارد تا بتواند بقای خود را تضمین کند.