تمرکزگرایی اینترنت

رشد تمرکزگرایی در اینترنت

20 تير 1397 ديدگاه 1

گوگل امروزه یک‌چهارم کل ترافیک اینترنت را مدیریت می‌کند