سرمایه گذار اوبر

اتهامات اخلاقی به شروین پیشه‌ور سرمایه‌گذار اوبر

1 December 2017 ديدگاه 1

وکیل پیشه ور همه اتهامات را تکذیب کرده است