پگاترون

گزارش مخفیانه از کارخانه آیفون

16 April 2017 ديدگاه 1

اضافه کاری اجباری نیست اما به کارگران اجازه انجام ندادن آن نمیدهند