آمار هواپیما

حقایقی درباره هواپیماها

16 February 2017 ديدگاه 1

در کل تاریخ صنعت هوایی نیز در مجموع ۱۵۰ هزار هواپیما داشته‌ایم.