قیمت جدید ADSL

آشفتگی قیمت اینترنت ثابت

3 December 2017 ديدگاه 4

این روزها بدترین زمان برای تمام شدن مهلت اینترنت و یا تمدید آن است. به تازگی قانون مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات شرکت‌ها را محبور به حذف سرویس‌های حجمی کرده تا سرویس‌های غیرحجمی جایگزین آن شوند. به...