موبایل قاچاق همچنان رجیستر می‌شود

سوءاستفاده کنندگان چگونه یک موبایل را قاچاقی وارد می‌کنند و آن را در سامانه رجیستر می‌کنند؟