تصاویر هواپیمای ۷۴۷ آماده پرتاب موشک

یک رقیب بزرگ در توریسم فضایی به زودی یک راکت آزمایشی را از روی هواپیمای ۷۴۷ پرتاب خواهد کرد.