ماه عزیز | سفر فضایی هنرمندان

ماه عزیز پروژه ای از اسپیس ایکس است که بر اساس آن هنرمندانی از سراسر جهان به انتخاب یک میلیاردر ژاپنی به ماه سفر میکنند