مدیرعامل شاتل : عامل اختلالات اینترنتی اپراتورها نبودند

مدیرعامل شاتل می‌گوید : نامناسب اینترنت در ماه­های اخیر، خارج از دایره‌ی اختیارات اپراتورها بوده است»