تصادف تسلا مدل X Founder

هفته‌ی گذشته یکی از حودروهای مدل X Founder شرکت تسلا در کانادا پس از منحرف شدن از مسیر، با دیواره سنگی کنار جاده برخورد کرد. هنوز مشخص نیست خودور هنگام تصادف در حالت اتوپایلوت قرار داشته یا خیر.