کی‌کجاس راه‌اندازی شد

به رغم اینکه چندین سایت روی سرویس‌های مکان محور به زبان فارسی راه‌اندازی شده اما یک سرویس جدید به نام کی‌کجاس مزه جدیدی از یک بانک جست و جوی مکان را به ما نشان می‌دهد.