پگاترون

گزارش مخفیانه از کارخانه آیفون

27 فروردين 1396 ديدگاه 1

اضافه کاری اجباری نیست اما به کارگران اجازه انجام ندادن آن نمیدهند