آمار هواپیما

حقایقی درباره هواپیماها

28 بهمن 1395 ديدگاه 1

در کل تاریخ صنعت هوایی نیز در مجموع ۱۵۰ هزار هواپیما داشته‌ایم.