استارتاپ و دولت

دولت ها و استارت آپ ها

نوشته علی تهرانی نصر * 24 November 2016 ديدگاه 0

نکته مهم در اتخاذ رهیافت مناسب از سوی دولتها، میزان درک آنها از چیستی استارت آپها است.