بازگشت مغزها

امنیت اقتصادی، زیرساخت بازگشت نخبگان

نوشته احسان طریقت 22 آبان 1395 ديدگاه 0

یکی ازمهمترین مزیت‌های بازگشت نخبگان بهره‌گیری از دانش و تجربه روز جهان است