کمپین

جزئیات ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

17 January 2017 ديدگاه 0

ﮐﻤﭙﯿﻦ درﺧﺘﮑﺎري ﺑﺎ اﯾﺪهﭘﺮدازي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در راﺳﺘﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ "ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ 121 ﻫﺰار اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل در...


تحلیلی بر کمپین هشت میلیاردی «شیپور»

نوشته علی پرند 27 August 2016 ديدگاه 16

دیدن قیمت محصولات چند ده هزارتومانی روی بیلبوردهای چند ده میلیونی کنجکاوی ایجاد میکند


همراه اول و یک میلیارد تومان جایزه ماهانه

29 June 2016 ديدگاه 311

مشترکان قدیمی‌تر همراه اول شانس بیشتری در قرعه‌کشی دارند


کمپین کیک‌استارتر برای عرضه امن‌ترین رایانه جهان

22 May 2016 ديدگاه 0

به تازگی کمپین کیک‌استارتری جدیدی توسط یک شرکت کوچک به نام Dyc Studio به راه افتاده که مدعی است امن‌ترین سیستم‌عامل جهان را پیش روی شما قرار می‌دهد. در واقع، شرکت یادشده رایانه‌ای را طراحی کرده که به...