جک ما

سال بد برای «علی بابا »

20 September 2015 ديدگاه 0

چنین سقوطی بسیاری از تحلیل‌گران را با نگرانی روبه رو کرده است.