منبع :‌ آی تی ایران نسخه چاپی [1]

مروری ویدیویی بر المپیاد بین المللی کامپیوتر تهران ۲۰۱۷ که امروز جمعه به کار خود خاتمه داد 

http://itiran.com/node/74967

[2] [3] [4] [5]

موارد موضوعی مرتبط