نسخه چاپی

موبنا - معاون فنی شرکت پست با اشاره به آمادگی فنی این شرکت در خصوص ارسال کدپستی ده رقمی شهروندان ازطریق پیامک، اعلام کرد: راه اندازی این سرویس به همکاری متقابل اپراتور های تلفن همراه ارتباط دارد.

موبنا - معاون فنی شرکت پست با اشاره به آمادگی فنی این شرکت در خصوص ارسال کدپستی ده رقمی شهروندان ازطریق پیامک، اعلام کرد: راه اندازی این سرویس به همکاری متقابل اپراتور های تلفن همراه ارتباط دارد.
مجتبی نصیری با اشاره به اینکه اطلاع رسانی کدپستی ده رقمی شهروندان از طریق پیامک از لحاظ فنی در شبکه پستی آماده است، اظهارداشت: به این طریق افراد با تلفن همراه خود شماره تلفن محلی را که قصد دارند کدپستی ده رقمی آن را بدانند را به سامانه مورد نظر ارسال کرده با دریافت پیامکی ازکد پستی مورد نظرخودآگاه می شوند.
وی با بیان اینکه راه اندازی این سرویس نیازمند همکاری متقابل اپراتورهای تلفن همراه است، افزود: هم اکنون مکاتباتی با دو اپراتور همراه اول و اپراتور دوم صورت گرفته است.
نصیری افزود: شرکت پست با هریک از اپراتورهای تلفن همراه که تعرفه مناسب تری را برای راه اندازی این سرویس پیشنهاد دهد،همکاری خواهد کرد.
شرکت پست تهران سامانه تلفنی 140 را برای اطلاع شهروندان از کدپستی 10رقمی راه اندازی کرده است. تهرانی می توانند با تماس تلفنی با واحد 140 و ارائه شماره تلفن خود نسبت به دریافت کدپستی 10رقمی اقدام کنند.

http://itiran.com/node/57354