نسخه چاپی

تعرفه‌هاي مكالمات تلفن ثابت و همراه كشور از اسفند سال ‌٨٢ كه در مبلغ هر پالس تغييري اعمال و به ‌٧٠/٤٤ ريال رسانده شد، تاكنون تغييري نداشته است و بنا بر اظهارات مديران مخابراتي، اين نرخ‌ها در سال جاري تغيري نخواهند داشت.

تعرفه‌هاي مكالمات تلفن ثابت و همراه كشور از اسفند سال ‌٨٢ كه در مبلغ هر پالس تغييري اعمال و به ‌٧٠/٤٤ ريال رسانده شد، تاكنون تغييري نداشته است و بنا بر اظهارات مديران مخابراتي، اين نرخ‌ها در سال جاري تغيري نخواهند داشت.

با توجه به نرخ‌هاي اعلام شده از سوي شركت مخابرات ايران، مشتركان تلفن همراه كشور در حالتي كه از محل اوليه‌ي تلفن خود به نقطه‌ي ديگر منتقل و با ساير مشتركان ارتباط برقرار كنند، به ازاي هر دقيقه مكالمه، مشمول مبلغ دو پالس مكالمه، علاوه بر تعرفه‌هاي خود مي‌شود.

نرخ مكالمات تلفني به شرح زير است: نرخ يك دقيقه مكالمه‌ي شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس، از ساعت هشت صبح تا ‌٢١، معادل ‌٤٤٧ ريال (‌١٠ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي ‌٣٥٨ ريال (هشت پالس) است.

نرخ يك دقيقه مكالمه‌ي بين شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس از هر نقطه به ساير نقاط كشور، از هشت صبح تا ‌٢١، ‌٧٦٠ ريال (‌١٧ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي ‌٥٣٦ ريال است.

به گزارش (ايسنا)،همچنين تعرفه‌ي جابه‌جايي (رومينگ) داخل كشور مشتركان تلفن‌همراه به اين صورت است؛ در حالتي كه مشترك تلفن همراه از محل اوليه‌ي تلفن خود به نقطه‌ي ديگر منتقل و با ساير مشتركان ارتباط برقرار كند، به ازاي هر دقيقه مكالمه، مشمول مبلغ دو پالس مكالمه، علاوه بر تعرفه‌هاي خود مي‌شود.

تعرفه‌هاي بين‌الملل تلفن هم به اين شرح است كه مبلغ وصولي يك دقيقه مكالمه‌ي تلفن بين‌الملل از ايران به مقصد كشورهاي ويتنام، کوبا، سورينام، گويان فرانسه، ريونيون، آنتيل فرانسه، واليس وفوتانا، چهارهزار و ‌٧٩٦ ريال و کليه‌ي کشورهاي جهان به جز كشورهاي مذكور يك هزارو ‌٥٧٥ ريال است. همچنين مبلغ يک دقيقه مکالمه‌ي تلفني به كشور افغانستان، دوهزار و ‌٣٠ ريال است.

نرخ وصولي مكالمات تلفن بين‌الملل كه ازسوي مشتركان تلفن‌ همراه ايران به مقصد ساير كشورها برقرار مي‌شود، از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازاي هر دقيقه، معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه مي‌شود.

اما نرخ وصولي يك دقيقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌اي ثريا با كد ‌٠٠٨٨٢١٦ مبلغ هشت هزار و ‌٦٠٠ ريال به اضافه‌ي شش درصد ماليات و عوارض است.

همچنين به نرخ وصولي ارتباط مشتركان تلفن‌همراه به مقصد ترمينال‌هاي ماهواره‌يي ثريا از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي، به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه مي‌شود.

اما نرخ يك دقيقه مكالمه‌ي شهري تلفن‌هاي ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ريال، از ساعت هشت تا ‌١٣، مبلغ ‌٩٦/١٩ ريال و از ساعت ‌١٣ تا ‌٢١، مبلغ ‌٧٤/١٦ ريال است.

همچنين نرخ يك دقيقه مكالمه از ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي در تمام ساعات ‌٩٦/١٣ ريال است. نرخ يك دقيقه مكالمه‌ي بين شهري تلفن‌هاي ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ريال نيز در مسافت تا ‌١٠٠ كيلومتر در صبح؛ ‌١٣٤ ريال و در شب ‌٨٩ ريال است. اين نرخ از فاصله‌ي ‌١٠٠ تا ‌٤٠٠ كيلومتر در روز ‌٢٦٨ ريال و در شب ‌١٧٩ ريال و از ‌٤٠٠ تا ‌٧٠٠ كيلومتر، ‌٥٣٦ ريال در روز و ‌٢٦٨ ريال در شب است.

نرخ يك دقيقه مكالمه‌ي بين شهري تلفن‌هاي ثابت در مسافت بيشتر از ‌٧٠٠ كيلومتر ‌٧١٥ ريال در روز و ‌٣٥٨ ريال در شب است.

ساعات روز از هشت تا ‌٢١ و ساعات شب از ‌٢١ تا هشت است و نرخ مكالمات روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي برابر تعرفه‌هاي ساعات شب خواهد بود.

http://itiran.com/node/50420