منبع :‌ آی تی ایران نسخه چاپی

مروری ویدیویی بر المپیاد بین المللی کامپیوتر تهران ۲۰۱۷ که امروز جمعه به کار خود خاتمه داد 

http://itiran.com/node/74967


موارد موضوعی مرتبط